KUNDCASE:

Digitalisering på Stora Sköndal

På C.A.G fick vi uppdraget att tillsammans med ledning och anställda vid äldreomsorgen på Stora Sköndal ta fram underlag till en digitaliseringsplan och förslag på åtgärder för ett effektivt arbete med digitalisering. Målsättningen var att ge Stora Sköndal möjligheten att arbeta med digitalisering som en naturlig del i verksamheten. Det innebar att det befintliga sättet att arbeta behövde utvecklas och anpassas så att Stora Sköndal lättare kunde ta till sig digitaliseringens möjligheter. Detta på ett sätt så att anställda och ledning skulle känna trygghet vid införande och användande av digitala lösningar.

Underlag till digitaliseringsplanen och våra rekommendationer samlades in via ett antal workshops och intervjuer samt med hjälp av auskultering, där personal följdes under sina arbetspass. Passen valdes ut så att de skulle vara representativa för olika personalgrupper och passtyper.

 

Förståelse för organisationens behov

En styrka med auskultering är att man kan iakttaga och kvantifiera saker som upplevs störande för medarbetarna i deras arbete som exempelvis långa svarstider eller dåligt fungerande tekniska lösningar. Auskultering ger också en bättre förståelse för vad medarbetarna faktiskt behöver stöd med och inte enbart vad de uttrycker i ord i en intervju.

 

Förslag på åtgärder

Efter genomförda auskulteringar, intervjuer och workshops identifierades ett antal förslag på åtgärder. Dessa delades in i kategorierna ”ledning och förändringsledning, ”befintliga arbetssätt och system”, ”införande av nya lösningar” samt ”kultur”. Åtgärderna kategoriserades utifrån vilken effekt varje åtgärd bedömdes kunna ge och omfattningen av insatsen. Kategoriseringen låg också till grund för prioritering av när i tiden åtgärderna borde påbörjas. ”C.A.Gs förslag och rekommendationer har gett oss en genomtänkt struktur i IT-miljön och en bra grund för fortsatt digitaliseringsarbete. Nu har vi en tydligare bild av hur vi arbetar, hur problemen hänger ihop och hur vi kan åtgärda dessa.” säger Eva Jansson, kvalitetsutvecklare på Stora Sköndal. ”Samarbetet med C.A.G har fungerat mycket bra och vi har hela tiden haft en dialog där jag som kund känt mig bekväm och delaktig.”

 

Många nya möjligheter

Ledningen på Stora Sköndal har ett proaktivt arbetssätt och en del av de åtgärder som föreslagits i rapporten har redan påbörjats. ”Det arbete som nu har inletts ger Stora Sköndal nya möjligheter, exempelvis kan en förändrad dokumentationsrutin leda till att dokumentationsarbetet går snabbare, håller en högre kvalitet och ger en bättre bild av den boendes behov. Detta kan i sin tur leda till minskad risk för missförstånd och att medarbetare kan ägna mer tid till de boende”, menar Lena Boström, som från C.A.G var ansvarig för uppdraget på Stora Sköndal.

KONTAKTPERSON
Åsa Landén Ericsson
+46 70 208 64 90
asa.landen@cag.se

C.A.G-BOLAG SOM JOBBAT MED STORA SKÖNDAL

C.A.G HEALTHCARE

DELA

X
X