INCITAMENTSPROGRAM

Per den 31 december 2017 hade bolaget 4 821 360 registrerade aktier och lika många röster. Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 2 410 680 SEK, med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie.

I samband med förvärvet av MER FinancialConsulting Group AB beslöt styrelsen att genomföra två nyemissioner på sammanlagt 543 353 aktier. Den första emissionen om 211 436 aktier registrerades hos Bolagsverket i januari 2018 och ledde till en ökning av aktiekapitalet med 105 718 SEK och en ökning av överkursfonden med 7 083 106 SEK. Den andra emissionen om 331 917 aktier registrerades hos Bolagsverket i mars 2018 och ledde till en ökning av aktiekapitalet med 165 959 SEK och en ökning av överkursfonden med 11 119 220 SEK.

I december 2017 beslöt styrelsen att emittera ytterligare 79 000 aktier att betalas kontant med 34 SEK per aktie. Aktierna ska användas för incitaments- och bonusprogram till ledande befattningshavare i C.A.G-koncernen. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i januari 2018 och ledde till en ökning av aktiekapitalet med 39 500 SEK och en ökning av överkursfonden med 2 646 500 SEK.

 

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM FÖR ALLA ANSTÄLLDA

I mars 2018 lanserades ett bredare teckningsoptionsprogram där alla anställda erbjöds att delta. Varje teckningsoption berättigar till tecknande av en aktie till teckningskursen 40 SEK, under perioden 1 mars 2018 – 15 mars 2021. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av optionsprogrammet att uppgå till 160 000 SEK, med en maximal utspädning motsvarande ca 5,6 % av det totala antalet aktier.

Per den 30 juni 2018 hade bolaget ett aktiekapital om 2 721 857 SEK fördelat på 5 443 713 registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie.

X
X