C.A.G TILL NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

VILLKOR FOR ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Antal emitterade aktier: 1 060 000 st
Emissionskurs: 66 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 69 960 000 SEK
Börsvärde: 359 285 058 SEK före Erbjudandet
Teckningsåtaganden: 50 MSEK motsvarande 71,5 procent av Erbjudandet
Teckningsperiod: 13 – 29 november 2018

OM C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med stor passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med både små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på 11 operativa dotterbolag men under ett gemensamt varumärke.

ERBJUDANDET

Bolagets ambition är att fortsätta växa och aktivt ta del av den pågående konsolideringen inom konsultmarknaden. För att ge Bolaget möjlighet att delta i potentiella affärer behöver kapitalbasen stärkas. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om genomförandet av Emissionen, vilken uppgår till sammanlagt cirka 70,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fulltecknad Emission efter avdrag för emissionskostnader om 5,0 MSEK tillförs Bolaget 65,0 MSEK. Motivet för Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen. Nettolikviden kommer i sin helhet att användas för strategiska förvärv. I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,5 MSEK. Det ytterligare kapitaltillskottet avses också användas för strategiska förvärv.

Bolagets nuvarande aktieägare bedömer, i samråd med C.A.Gs styrelse, att det är rätt tidpunkt att stärka C.A.Gs varumärke genom att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Bolaget har etablerat en stabil plattform för framtida tillväxt och nuvarande aktieägare bedömer, med stöd av C.A.Gs styrelse, att en noterad miljö skulle ha en positiv inverkan på Bolagets igenkänningsgrad, verksamhet och profil gentemot investerare, kunder, potentiella medarbetare och Samarbetspartners. Det ger vidare Bolagets medarbetare möjligheten att investera i Bolaget och på så sätt skapa ytterligare incitament för medarbetare att högprestera och ger även Bolaget tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

För ytterligare information hänvisas till det Prospekt som C.A.Gs styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

I syfte att tillgodose en eventuell överteckning i Emissionen har Bolaget utfärdat en option till Erik Penser Bank att förvärva högst 159 000 ytterligare nyemitterade aktier. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Priset för aktier i Övertilldelningsoptionen
kommer att vara detsamma som erbjudandepriset. Aktier i Övertilldelningsoptionen förvaras avskilt från nyemitterade aktier i övrigt och kommer endast att tilldelas vissa utvalda institutionella investerare.

INVESTERARTRÄFFAR

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

  • Småbolagsjakten Live, Stockholm, 14 november kl 17.55
  • Aktiespararna, Stora Aktiedagen i Stockholm, 26 november kl 08.40
  • Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, 15 november kl 18.00 och 21 november kl 12.00
  • Bolagsdagen hos Erik Penser Bank, 28 november kl 16.00

Anmälan till Småbolagsjakten Live återfinns på investerarbrevet.se. Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium[a]penser.se. Anmälan till Aktiespararna återfinns på aktiespararna.se.

TECKNINGSINFORMATION

TECKNINGSKURS

Priset per aktie uppgår till 66 SEK. Minsta teckningspost är 80 aktier, vilket motsvarar 5 280 SEK.

TECKNINGSTID

Anmälan om intresse för att teckna aktier kan göras under perioden 13 – 29 november 2018.

ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som under anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank. Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 29 november 2018. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av anmälningsperioden.

Vid frågor, kontakta Erik Penser Bank
emission[a]penser.se
Tel: 08 463 80 78

Kund hos Avanza? Teckna här!

TECKNINGSFORMULÄR

Använd nedanstående teckningsformulär för att teckna aktier i C.A.G.

TILLDELNING

Tilldelning av aktier i C.A.G beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank, varvid det primära syftet är att uppnå Nasdaq First North Premiers spridningskrav och därutöver är målet att tilldelningen ska resultera i en god likviditet i aktien samt en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsåtaganden, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till C.A.G närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att prioriteras.

BESKED OM TILLDELNING

Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 3 december 2018. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

TECKNINGSÅTAGANDEN

Två institutionella investerare och Erik Penser Banks kunder har åtagit sig att, under vissa villkor, teckna aktier till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande 71,5 procent av Erbjudandet.

LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

Första dag för handel är planerad till den 12 december 2018.

KOMPLETTERING TILL C.A.Gs PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

Med anledning av den nyligen genomförda nyemissionen på 70,0 MSEK i C.A.G publicerade bolaget den 12 november 2018 ett prospekt. Teckningstiden avslutades den 29 november 2018 och nyemissionen tecknades fullt ut samt tillförde bolaget omkring 600 nya aktieägare. Nedan följer kompletterande information avseende bolagets ägarstruktur, kapitalstruktur, nettoskuldsättning samt aktiekapital. Informationen har uppdaterats med anledning av den genomförda nyemissionen som uppgick till 1 060 000 aktier och en övertilldelningsoption om ytterligare 159 000 aktier. Nedanstående information baseras på antagandet att ytterligare 17 226 aktier emitteras inom ramen för övertilldelningsoptionen samt är beräknad på emissionslikviden med avdrag för emissionskostnader.

AKTIEÄGARFÖRTECKNING EFTER GENOMFÖRD NYEMISSION
Aktieägare Aktier Andel
Bo Lindström 1 526 096 23,5%
Michael Ekman 428 439 6,6%
Nordea Fonder 378 787 5,8%
Magnus Söderström 320 764 4,9%
PriorNilsson Fonder 257 576 4,0%
Markus Åkesson 159 375 2,5%
Daniel Marell 150 200 2,3%
Leif Nobel 135 500 2,1%
Johan Widén 113 800 1,7%
Steen Petersen 113 231 1,7%
Övriga aktieägare 2 919 945 44,9%
Totalt 6 503 713 100,0%

KAPITALSTRUKTUR EFTER GENOMFÖRD NYEMISSION

Observera att tabellen nedan endast innehåller räntebärande skulder.

MSEK 30 september 2018 Justerade siffror efter emission
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 12,8 12,8
Blancokrediter 6,3 6,3
Summa kortfristiga räntebärande skulder 19,1 19,1
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet 20,6 20,6
Blancokrediter 19,4 19,4
Summa långfristiga räntebärande skulder 40,0 40,0
Eget kapital
Aktiekapital 2,7 3,3
Övrigt tillskjutet kapital 37,8 104,4
Annat eget kapital inklusive årets resultat 62,3 62,3
Summa eget kapital 102,8 170,0
Summa eget kapital och räntebärande skulder 161,9 229,1
NETTOSKULDSÄTTNINGSTABELL EFTER GENOMFÖRD NYEMISSION

Observera att tabellen nedan endast innehåller räntebärande skulder.

KSEK 30 september 2018 Justerade siffror efter emission
A. Kassa 46,1 113,5
B. Andra likvida medel
C. Lätt realiserbara värdepapper1
D. Summa likviditet A+B+C 46,1 113,5
E. Kortfristiga räntebärande skulder
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 19,1 19,1
G. Kortfristig del av långfristiga skulder
H. Andra kortfristiga finansiella skulder
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder F+G+H 19,1 19,1
J. Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D -27,0 -94,4
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 40,0 40,0
L. Emitterade obligationer
M. Andra långfristiga räntebärande skulder
N. Summa långfristig räntebärande skulder K+L+M 40,0 40,0
O. Nettoskuldsättning J+N 13,0 -54,4
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING EFTER GENOMFÖRD NYEMISSION
År

 Händelse

Förändring antal aktier

Totalt antal aktier Förändring aktiekapital

(SEK)

Totalt aktiekapital

(SEK)

Kvotvärde

(SEK)

2016 Ingående värden 4 781 360 2 390 680,00 0,50
2017 Nyemission 40 000 4 821 360 20 000,00 2 410 680,00 0,50
2018 Apportemission 211 436 5 032 796 105 718,00 2 516 398,00 0,50
2018 Nyemission 79 000 5 111 796 39 500,00 2 555 898,00 0,50
2018 Apportemission 331 917 5 443 713 165 959,00 2 721 856,50 0,50
2018 Erbjudandet 1 060 000 6 503 713 530 000,00 3 251 856,50 0,50
2018 Övertilldelningsoption 17 226 6 520 939 8 613,00 3 260 469,50 0,50

X
X