Replik på: SKL-rapporten

Hur eHälsa löser vårdens problem!
Som legitimerad dietist och eHälsoutvecklare på C.A.G Healthcare gör det mig extra glad att läsa Roger Molins framtidsspaning kring vikten av digitalisering och prevention inom vården.

Replik på: SKL-rapporten

Replik på: SKL-rapporten 1200 600 C.A.G

Digitalisering erbjuder nya möjligheter för vården. Dagens vårdstrukturer kommer troligtvis inte att existera utan nya former kommer uppstå. Olika arbetsuppgifter i vården kommer få andra utförare och vissa delar kommer tas över av patienterna själva och självlärande maskiner/datorer. En stor utmaning kommer att vara att ändra rådande kultur samt att förnya arbetssätten till en digital vardag.

Det viktigaste av allt är att ge medborgaren större delaktighet och kontroll över sin egen hälsa och vård. Detta sker bland annat genom bättre verktyg för att själv kunna påverka och styra sin egen hälsa. En stor del av de kroniska sjukdomarna kan inte bara förebyggas utan också bromsas i sin utveckling genom förändringar av levnadsvanor.

Det medicinska kunskapsunderlaget har en exponentiell ökning vartefter forskning och erfarenheter byggs på. Idag är kunskapen kring de preventiva delarna så mycket större än för bara ett tiotal år sedan. Genom teknikens möjligheter att samla in och få ut sammanställningar av data kan vi snabbare upptäcka nya mönster som kan ha betydelse för bibehållen hälsa.

Genom olika sensorer kommer data om oss själva att samlas in och ge återkoppling på hur vårt beteende påverkar vårt välmående på så väl kort som lång sikt. Det förebyggande hälsoarbetet kommer framöver ligga mycket mer i fokus istället för det reaktiva sjukvårdande som råder idag. Att direkt få en personlig återkoppling på sina matvanor eller fysiska aktivitet främjar befästande av de livsstilsvanor som påverkar hälsan. Jag tror att vi kommer få in helt nya branscher som en naturlig del av hälso- och sjukvården, t.ex. möbler som mäter och väger, smarta tallrikar som larmar om patienten inte fått i sig tillräckligt med mat, eller toaletter som mäter utsöndring av läkemedel m.m.

Att främja hälsa och förebygga sjukdom genom prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor borde därmed vara ett självklart högprioriterat område i dagens hälso-, vård- och omsorgssystem.

Frågan är om systemet kommer utmanas ännu mer än vad Roger Molin tar upp: Morgondagens ambulanser, blir det någon Über-liknande transportlösning? Kommer morgondagens människor att betrakta sig själva som världsmedborgare utan en exakt koppling till ett visst land? Vad kommer vi att betrakta som hemma? Kommer mobilen bli vår fasta punkt? Kommer vi att se lösningar för våra grundläggande behov som mat och sömn som en tjänst vi abonnerar på och som kan bistå oss där vi för stunden befinner oss? Kommer vi över huvud taget att ”äga” så mycket saker, eller hyr, delar och lånar vi det vi behöver för stunden?

SKL-rapporten i sin helhet finns att läsa här

 

Kontaktperson

Christina Sollenberg

christina.sollenberg@cag.se

X
X