Spaning från Almedalen – Hur hushåller vi med vårdens resurser?

Hur ska vi i framtiden optimera invånarnas välmående, och samtidigt hushålla med vårdens resurser på bästa sätt? Svaret på det lyder prevention. Årets Almedalsveckan levererade ett viktigt resonemang kring hur vi kan förebygga sjukdiagnoser genom att arbeta med förebyggande vård och insatser och därigenom skapa ett brett välmående i samhället.

Spaning från Almedalen – Hur hushåller vi med vårdens resurser?

Spaning från Almedalen – Hur hushåller vi med vårdens resurser? 1512 2016 C.A.G

Enligt SKL så läggs idag endast 3% av hälso- och sjukvårdens resurser på förebyggande vård. Levnadsvanor har, och ses ofta fortfarande, som individens ansvar. För att möta framtidens utmaningar behöver även samhället och hälso- och sjukvården öka sina insatser inom förebyggande vård och insatser. Det ökar möjligheten att fånga sjukdomar eller andra åkommor i god tid, och i bästa fall helt förebygga vissa livsstilssjukdomar.

Under Almedalsveckan har en rad samtal och diskussioner handlat om hur vi ska uppnå den här omställningen från dagens sjukvård, till framtidens förebyggande, hälsofrämjande vård. En av nycklarna för att nå dit, är en ny, förbättrad relation mellan vård- och hälsocentralerna och individen. En relation som fokuserar på förebyggande insatser och åtgärder som är anpassade efter varje individs behov och förutsättningar. Individen, eller patienten, är idag också mer medveten och har en helt annan kunskapsbild över sin sjukdom när den interagerar med hälso- och sjukvårdens medarbetare. Det innebär att kunskapsspridningen kring hur hälso- och sjukvårdsverksamheterna ska arbeta med den här nya typen av patienten behöver förbättras och ökas.

Hälso- och sjukvården behöver också skapa attraktiva modeller för att främja hälsa, och förebygga livsstilssjukdomar, som motiverar och engagerar individen. Dessutom behöver hälso- och sjukvården öka de tidiga insatserna för att inte riskera en negativ sjukdomsutveckling. Som exempel kan nämnas att barn som har ett högt BMI vid 6-års ålder, ofta också kommer vara överviktiga i vuxen ålder. Det ökar risken för att sjukdomar som diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Här är tidiga insatser viktiga, liksom kunskapsöverföring till barnets föräldrar, för att kunna förändra barnets livsstil och då erhålla en hållbar och långsiktig hälsa. Idag finns, och används, olika verktyg och appar för just detta.

I måndags trädde den nya tobakslagen i kraft, som innebär rökförbud på fler offentliga platser. Det är ett exempel på en långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande åtgärd, som är ett av resultaten av ett långsiktigt och kraftfullt arbete mellan flera aktörer som lett fram till viktiga åtgärder för folkhälsan. I diskussioner under Almedalsveckan pratades om att ett liknande nationellt arbete även vore önskvärt gentemot övervikt och fetma.

Kontaktperson

C.A.G Healthcare

contact.mawell@cag.se

X
X