Spaning från Almedalen – tema Försvar

Mycket intressant när överbefälhavaren pratade om utvecklingen av Försvarsmakten på temat Ett starkt försvar för Sverige.

Spaning från Almedalen – tema Försvar

Spaning från Almedalen – tema Försvar 1200 628 C.A.G

Bra diskussion om den snabba utvecklingen av olika slags hotbilder i Sveriges närområde, den politiska samsynen men även om oenigheterna kring finansieringen av de viktiga insatser som behövs de kommande åren för att utveckla Sveriges förmågor, samarbeten med andra länder och att vi idag har en operativ samverkansförmåga med t ex Finlands försvarsmakt.

Att dagen inleddes med nyheten om ett operativt förstärkt försvar av Gotland från och med idag bidrog till det stora intresset för Försvarsmaktens föreläsningar. ÖB följdes av en intressant diskussionen mellan Försvarsmakten och företrädare för industrin om hur digitaliseringen och teknikutvecklingen både innebär nya slags hotbilder och möjligheter men att det också ställer nya kompetenskrav på Försvarsmaktens ledare vilket rektorn för Försvarshögskolan tog upp. En del av problematiken är att berörda politikerområden inte är tillräckligt samordnade och att samarbete mellan försvarsmakt och industri behöver utvecklas i Sverige med fler projekt där ny teknik tillämpas i militär kontext. Kompetensbehoven innebär möjligheter för både de som söker sig till Försvarsmakten och för industrin samt konsultbranschen.

Eftermiddagen avslutades med att Säkerhetspolisen och MUST diskuterade hur främmande makts agerande på senare år lett till ett allvarligare ”normalläge” i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt, att aktioner både på svenskt territorium har förekommit och förekommer samt hur olika slags agerande mot Sverige på cyberområdet sker i syfte att tjäna säkerhetspolitiska och informationsmässiga syften utan att man ska behöva inleda en väpnad konflikt i traditionell mening. Att allt fler aktörer, både myndigheter och företag, hanterar s k skyddsvärd teknik, infrastruktur och information, utan att alltid vara fullt medvetna om vad det innebär för risker för Sverige diskuterades också. Talarna rekommenderade starkt att använda sig av de anvisningar som Säkerhetspolisen tagit fram som stöd för att kartlägga vilket behov av säkerhetsrutiner och regelverk de har för sin informationsanvändning och de IT-system samt digitala lösningar man hanterar och som behövs för att det svenska samhället ska fungera på ett säkert och tryggt sätt. För oss som arbetar med IT, digitalisering och kravställning på försvarsområdet är det inspirerande att se och höra om den medvetenhet, fokus och kraft som råder i utvecklingen av Sveriges försvarsförmåga, nära samarbeten med vänner, och arbetet på säkerhetsområdet.

Kontaktperson

Marcus Claus

+46 70 873 57 03

marcus.claus@cag.se

X
X