Spaningar och trender från HiMSS 2019

Förra veckan deltog Marcus Claus, affärsområdesansvarig för C.A.G Hälsa, Vård & Omsorg, i den svenska delegationen på HiMSS 2019; världens största konferens för digitalisering inom hälso- och sjukvården. Här på C.A.Gs konsultblogg delar han med sig av sina spaningar kring de största trenderna, vilka utmaningar vi står inför i Sverige och internationellt, samt hur Sverige står sig jämfört med andra länder.

Spaningar och trender från HiMSS 2019

Spaningar och trender från HiMSS 2019 1024 512 C.A.G

 

Interoperabilitet står högt på agendan, och behovet är så stort att myndigheterna i USA lagt ett lagförslag om att förbjuda ”data blocking” för att accelerera utvecklingen. Det innebär att alla vårdaktörer och systemleverantörer, på begäran av en patient, ska kunna lämna ut dennes information till patienten eller andra vårdaktörer via standardiserade gränssnitt. Detta kan fungera som en katalysator och öppna upp liknande möjligheter och krav i Sverige, eftersom de stora, globala aktörerna kommer behöva anpassa sig efter det nya lagförslaget och efterfrågan av denna typ av funktionalitet växer i takt med att samverkan mellan olika vårdaktörer och patientens egen delaktighet i sin vård- och behandling ökar. I Sverige så innebär dock integritetsdiskussionen och de olika lagrum som styr informationsansvar och åtkomst, att saken inte är helt enkel.

 

Det spännande med en global konferens som HIMSS, är kunskapsutbytet kring hur alla länder arbetar med digitalisering av hälsa, vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen med allt äldre befolkning och allt fler patienter som lever med kroniska sjukdomar vilket leder till ökade sjukvårdskostnader, samtidigt som vi ser brist på resurser inom vård och omsorg, är en utmaning som delas av i princip alla länder. Många länder står också med föråldrade, kostnadsbaserade ersättningsystem, som baseras på fysiska möten och reaktiva insatser, och som inte ger rätt incitament för att utveckla och effektivisera hur vård bedrivs. Trenden är istället så kallade värdebaserade ersättningsmodeller, som är oberoende av kanal (fysisk eller digital), och baseras mer på förebyggande insatser, hälsoutfallet och det som minskar behovet av (dyrare) reaktiva insatser. Detta kan ytterligare katalysera införandet av innovativa arbetssätt och användning av digitala stöd.

 

I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, kommit långt med en gemensam teknisk infrastruktur och med gemensamma ramverk för informationsförsörjning. Sverige ligger också långt fram vad gäller samverkan mellan olika slags aktörer inom hälsa, vård och omsorg, som vårdhuvudmän (regioner och kommuner), myndigheter och privata aktörer (vård- och omsorgsaktörer och industrin).  Extra kul är att Sveriges, och de nordiska länderna, ur ett globalt perspektiv ses som innovationsfrämjande sett till kultur och öppenhet!

 

Vi ser också ett antal områden där Sverige behöver utvecklas. Exempelvis behövs lagar och regelverk som möjliggör ökad samverkan och interoperabilitet, och som ger patienten kontroll över, och åtkomst till, sin egen information. Användningen av internationella standarder behöver öka och s.k ”nationella profiler” behöver tas fram av industrin och vårdens huvudmän i samverkan. Vårdens ersättningssystem behöver anpassas, och ett intressant förslag som diskuterades är så kallad värdebaserad vårdersättning där vårdaktören ersätts utifrån uppnådda resultat istället för kostnaden att träffa patienter. Användningen av AI och maskininlärning är betydligt lägre i Sverige och Europa, jämfört med i USA och inte minst Asien – här riskerar vi att hamna efter om vi inte satsar.

 

Det jag tar med mig hem från konferensen är att vi i Sverige gör ett bra jobb inom digitalisering av hälsa, vård och omsorg – och det ska vi vara stolta över. Samtidigt kan, och måste, vi öka takten vad gäller anpassning av lagar och regelverk för att inte hindra utveckling och innovation. Givetvis bär jag också med mig alla konstruktiva och trevliga samtal med övriga deltagare i den svenska delegationen som bestod av 120 personer från myndigheter, regioner, kommuner, privata vårdgivare och oss i industrin. Vi hade många goda dialoger och gemensam syn på arbetet framåt, och tillsammans är vi de som arbetar framåt för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hälsa, vård och omsorg. Gemensamt jobbar vi vidare mot att förbättra livet för oss alla; invånare, patienter och alla som på olika sätt arbetar inom hälsa, vård och omsorg.

Här kan ni ta del av hela Marcus reseberättelse från deltagandet på HIMSS: HiMSS19 Reseberättelse

Kontaktperson

Marcus Claus

+46 70 873 57 03

marcus.claus@cag.se

X
X