Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod i förtid

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod i förtid

2018-12-19

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i CAG Group ABs (publ) (”C.A.G” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Premier. EPB meddelar vidare att stabiliseringsperioden avslutas i förtid och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen kommer ej att utnyttjas.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i C.A.Gs aktie inleddes onsdagen den 12 december 2018. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Vidare har C.A.G utfärdat en option till EPB, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, att teckna 159 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, 66 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. 17 226 av dessa aktier allokerades till investerare före första dag för handel i C.A.G varefter aktierna kunde användas för stabiliseringsändamål eller för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. EPB meddelar nu att samtliga 17 226 aktier har använts för stabiliseringsändamål och övertilldelningsoptionen kommer således inte att utnyttjas.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation

Emittent:                                     CAG Group AB (publ)

Instrument:                                 Aktier (ISIN SE0011923341)

Erbjudandestorlek*                    1 077 226 aktier varav stabilisering utgör högst 17 226 aktier

Erbjudandepris:                           66 SEK per aktie

Ticker:                                         CAG

Stabiliseringsansvarig:                Erik Penser Bank AB (publ)

*Erbjudandet uppgick till 1 219 000 aktier varav 159 000 aktier utgjorde övertilldelningsoption. Erbjudandet tecknades till 1 077 226 aktier varför den tillgängliga stabiliseringen uppgår till 17 226 aktier.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner                                                      

Datum             Antal                Snittkurs         Högsta             Lägsta                          Handelsplats

2018-12-12        17 226               62,2744             66,00                 59,50                          Nasdaq First North Premier

2018-12-13        0                                                                                                      –

2018-12-14        0                                                                                                      –

2018-12-17        0                                                                                                      –

2018-12-18        0                                                                                                      – 

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD, CAG Group AB (publ)

Telefon: +46 70 208 64 90

E-mail: asa.landen[a]cag.se

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december, kl. 08.45. 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”SecuritiesAct”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas avett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. 

Media
Dokument
Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X