Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 16 maj 2019

Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 16 maj 2019

2019-05-16

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna skall ske med 2,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018, samt att avstämningsdag skall vara den 20 maj 2019. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 23 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade följande:

 • Att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Att fastställa arvodet till 300 000 kronor för styrelsens ordförande och till 150 000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 900 000 kronor).
 • Att arvode skall utgå med 50 000 kronor till ledamot i förvärvsutskottet. Inget arvode utgår till ordförande i förvärvsutskottet.
 • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Att omvälja styrelseledamöterna Göran Westling, Viveka Ekberg, Bengt Lundgren, Sara Mattsson och Bo Lindström. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Bo Lindström.
 • Att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2020. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Val av valberedning

Stämman beslutade att, för tiden intill dess ny valberedning utsetts i enlighet med årsstämmans antagna principer för utseende av valberedning, välja:

 • Mats Andersson, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström),
 • Bo Lindström (adjungerad utan rösträtt i egenskap av styrelsens ordförande),
 • Anders Hillerborg (representerande Creades),
 • Jan Särlvik (representerande Nordea Fonder) och
 • Martin Lindqvist (representerande Prior Nilsson Fonder).

För det fall ledamot lämnar valberedningen, innan dess ny valberedning utsetts i enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställs av årsstämman, ska sådan ledamot ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som den avgående ledamoten representerar eller, om den avgående ledamoten inte representerar någon aktieägare eller om den aktieägare som den avgående ledamoten representerar inte utser någon ledamot, en ledamot utsedd av majoriteten av de kvarvarande ledamöterna.

 

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att följande principer ska gälla för utseende av valberedning för CAG Group AB.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de två röstmässigt största aktieägarna eller aktieägargrupperna (innefattande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna förslag och enligt övrig tillförlitlig information som tillhandahållits valberedningen vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. För det fall någon av de två största aktieägarna eller aktieägargrupperna inte önskar utse någon ledamot av valberedningen ska den tredje största aktieägaren eller aktieägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av minst tre ledamöter. Dessa aktieägare eller aktieägargrupper utser vardera en ledamot av valberedningen som jämte styrelseordföranden ska utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt principer beslutade av bolagsstämma. För det fall att styrelsens ordförande även är en av de största aktieägarna, som enligt föreliggande principer utsett en ledamot av valberedningen, skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen utan rösträtt. Namnen på de av aktieägarna utsedda ledamöterna av valberedningen och namnen på de aktieägare eller aktieägargrupper som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Andra styrelseledamöter än styrelseordföranden kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om annan styrelseledamot än styrelseordföranden ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts enligt ovan, men före det datum som infaller två månader före nästkommande årsstämma, och en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de två röstmässigt största aktieägarna eller företräder en av de två röstmässigt största aktieägargrupperna, framställer önskemål om att utse ledamot av valberedningen, ska valberedningen erbjuda sådan aktieägare att utse ledamot av valberedningen genom att antingen besluta att sålunda utsedd ledamot ska ersätta den ledamot i valberedningen som efter förändringen utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren eller aktieägargruppen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock till maximalt fem ledamöter.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämma,
 • förslag till styrelse,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisorer,
 • förslag till arvode för bolagets revisorer och
 • i förekommande fall, förslag till principer för utseende av valberedning.

Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Principer

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelseordföranden och stämmovalda ledamöter efter förslag från ersättningskommittén, som tillsvidare består av styrelsen i sin helhet. Utöver fast årslön erhåller VD även rörlig lön, vilken har ett tak och är baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Ersättning till VD och vissa ledande befattningshavare inom koncernen kan även utgå i form av aktierelaterade ersättningar.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs av årsstämman. För koncernledningen och VD för dotterbolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor för löner och övriga anställningsvillkor.

Pensionsavtal

VD har premiebaserat pensionsavtal som innebär en avsättning om 25 procent av fast lön med en pensionsålder om 65 år. Pensionspremier betalas löpande. Andra ledande befattningshavare har premiebaserade pensionsavsättningar med individuellt bestämda avsättningar inom fastställda kostnadsramar.

Avgångsvillkor

För VD gäller en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning och nio månader vid uppsägning från bolagets sida. För övriga ledande befattningshavare tillämpas en uppsägningstid om 6-12 månader.

Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst
1 000 000.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landen[a]cag.se

070-208 64 90

 Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se

 

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera på pressmeddelanden
Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och användas för att kontakta mig i framtiden. Läs mer i vår integritetspolicy.
Skicka
X
X