Har du kvalitetssäkrat dina krav?

Fler och fler företag i mjukvarubranschen inser att det finns pengar, tid och resurser att spara genom att kvalitetssäkra sina krav, samtidigt som användarens/kundens positiva upplevelse av produkten ökar. Men vad är god kravkvalitet och uppnår du den?

Har du kvalitetssäkrat dina krav?

Har du kvalitetssäkrat dina krav? 1200 600 C.A.G
Vad är kravkvalitet?

Kravkvalitet bedöms utifrån tre aspekter: innehåll, dokumentation och överenskommelse. Tillsammans säkerställer aspekterna att kraven motsvarar användarens/kundens behov och förväntningar, samt stödjer korrekt utveckling av mjukvarusystem.

Mål kopplade till varje aspekt

Varje aspekt har ett mål. Målen ser naturligtvis olika ut för varje aspekt.

Målet för kvalitetsaspekten “innehåll” är att insamlade och dokumenterade krav har en lämplig detaljeringsnivå.

Målet för kvalitetsaspekten “dokumentation” är att kravdokument och kravspecifikationer följer förutbestämda guidelines och standarder.

Målet för kvalitetsaspekten “överenskommelse” är att alla intressenter accepterar de dokumenterade kraven och att samtliga konflikter(mellan intressenter) är lösta.

Valideringskriterier

Varje aspekt har en uppsättning valideringskriterier, som måste vara uppfyllda för att kravet/kravdokumentet skall bedömas ha en hög kvalitet. Du kan se varje valideringskriterie som en punkt i en checklista, som kravet måste passera innan det går vidare i utvecklingsprocessen.

Valideringskriterier för kvalitetsaspekten innehåll

Kvalitetsaspekten innehåll relaterar till validering av krav avseende fel i innehållet.De åtta valideringskriterierna är:

 • Fullständighet av kravdokumentet

Om kravdokumentet inte är fullständigt, så saknas det information och/eller krav, vilket i sin tur är dyrt att åtgärda i utvecklings och testfaserna.

 • Fullständighet av enskilda krav

Om kravet inte är fullständigt, så saknas det information och detaljer i kravet, vilket i sin tur hindrar utveckling och test av kravet.

 • Spårbarhet

Om kravet saknar spårbarhet vet du inte vem kravet kommer från och vilka andra krav som det har beroenden till, vilket gör det svårt att reda ut frågor kring kravet under projektets gång.

 • Riktighet och lämplighet

Om inte kraven reflekterar användarens/kundens behov, kommer mjukvarusystemet i slutändan inte lösa dennes behov, eller lösa dem på ett undermåligt sätt.

 • Konsekventhet

Om kraven i kravmassan inte är konsekventa, så finns det krav som motsäger varandra, vilket i sin tur innebär att det finns intressenter som har motstridiga behov, vilka behöver redas ut innan utveckling och test kan påbörjas.

 • Ej för snabba deisignbeslut

Om du redan under kravhanteringen fattar designbeslut minskar du mjukvarudesignernas möjligheter att utforska och välja bland designalternativ. Kravutvecklare är inte designexperter. Lämna istället dessa beslut till de som är bäst lämpade att ta dem.

 • Verifierbarhet

Om kravet inte är verifierbart går det inte att påvisa att kravet är korrekt implementerat. Detta gör det omöjligt att bedöma kvaliteten genom tester.

 • Nödvändighet

Om kravet inte är nödvändig, så finns det inget behov kopplat till kravet. Att kravställa och implementera funktioner och egenskaper som det inte finns ett behov av är slöseri med resurser, tid och pengar och skall undvikas.

Valideringskriterier för kvalitetsaspekten dokumentation

Kvalitetsaspekten dokumentation relaterar till validering av krav avseende svagheter i dokumentationen eller överträdelser av överenskomna guidelines och standarder. De fyra valideringskriterierna är:

 • Överensstämmelse med dokumentfomrat och dokumentstruktur

Om överenskomna dokumentformat och dokumentstrukturer ej följs, så kommer konsumenterna av dokumentet få svårare att förstå och hitta i dokumentet. Ännu värre är om vissa delar utelämnats.

 • Begriplighet

Om texten i kraven/kravspecifikationen inte är begriplig, till exempel innehåller svåra termer som ej förklaras, så kommer utveckling och test bli lidande.

 • Entydighet

Om kravspecifikationen inte är entydig, så finns det utrymme att kravmassan tolkas på flera olika sätt, vilket i sin tur leder till problem.

 • Överensstämmelse med dokumentationsregler

Om kraven inte överensstämmer med dokumentationsregler skapas ett utrymme för feltolkning och förvirring.

Valideringskriterier för kvalitetsaspekten överenskommelse

Kvalitetsaspekten överenskommelse relaterar till validering av krav avseende svagheter i överenskommelser mellan intressenter. De tre valideringskriterierna är:

 • Överenskommet

Om inte kraven är överenskomna , så innebär det att det potentiellt finns intressenter med motstridiga behov, eller i värsta fall intressenter som inte fått komma till tals.

 • Överenskommet efter förändringar

Om ett krav förändras behöver du säkerställa att den nya versionen av kravet är överenskommet också.

 • Konflikter lösta

Om inte intressekonflikterna mellan intressenterna är lösta finns det personer som inte accepterar lösning, vilket måste åtgärdas.

Varför kravkvalitet är så viktigt

Men är kravkvaliteten verkligen så viktig, kanske du undrar. Mitt svar på den frågan är ja, i högsta grad. Mellan 40-60 % av alla misslyckade projekt har dålig kravhantering som grundorsak. Anledningen är att alla aktiviteter som utförs I projektet baseras på krav. Du kan läsa mer om detta i mitt blogginlägg ”Kravhantering – största orsaken till både framgång och misslyckande”.
Att få till kvalitetssäkring av krav är utmanande. Aktiviteterna uppfattas inte tillföra något direkt värde, och den positiva feedbacken som god kravkvalitet genererar låter vanligtvis vänta på sig ett par månader efter att mjukvarusystemet produktionssatts. Resursägare har svårt att se fördelarna eftersom feedbackloopen är alldeles för lång.
Men de senaste åren har fler och fler företag hakat på trenden att ta kravhantering på allvar; mycket tack vare införandet av kravcertifieringsprogram inom kravhantering och verksamhetsanalys.

Vill du lära dig mer om kravhantering?

Om du lära dig mer om olika tekniker du kan använda för att validera villkoren för kvalitetsaspekterna rekommenderar jag vår kurs IREB Certifierad Kravhanterare. Kursen är en bra första hållplats på din resa mot bättre kravkvalitet. Det går även bra att kontakta mig direkt om du har frågeställningar och funderingar kring din organisations kravresa.

Ladda ner vår checklista

Ladda ner vår checklista för krav med hög kvalitet [PDF].
Bonustips: Använd checklistan som utgångspunkt för din egna checklista!

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X