Kulturen trumfar allt i en agil transformation

Om du startat en agil transformation har du medvetet eller omedvetet även köpt den agila kulturen. En agil transformation, som inte innehåller en plan för hur företagets kultur ska förändras har låga chanser att överleva på lång sikt. Kultur äter nämligen strategi och metoder till frukost.

Kulturen trumfar allt i en agil transformation

Kulturen trumfar allt i en agil transformation 1200 600 C.A.G

En agil transformation är mer än bara en förändring av hur teamet genomför sitt arbete. Det är en förändring som, om den skall lyckas, måste genomsyra hela företaget. Även om transformationen startar i teamen så kommer dessa inom ett par månaders tid att börja ställa krav på den miljö de befinner sig i. Det kan till exempel vara krav på hur projekten leds och styrs, tidsrapportering, anställningsprocessen för nya medarbetare, samarbetet mellan olika avdelningar och ledarskapet bara för att nämna några.  Detta är en naturlig process eftersom teamen börjar definiera sin egna agila subkultur. Ledningen måste vara etta på bollen för att undvika subkulturer och istället etablera en gemensam kultur för hela organisationen. Därför är det av största vikt att företagets ledning arbetar aktivt med att definiera företagskulturen i början av den agila transformationen.

Agil transformation handlar inte enbart om att införa agila metoder och verktyg. En lyckad transformation kräver en kulturell förändring i riktningen från topp till tå i hela organisationen. Som ledare är det din uppgift att initiera en kulturell förändring likväl som att se till att rätt kultur lever och frodas i din organisation långsiktigt. Misslyckas du med den kulturella förändringen är chansen stor att du även får problem i den agila transformationen.

 

Hur formar jag min kultur?

En kultur utgörs av organisationens faktiska samlade värderingar, attityder och beteenden. Inte de där värdeorden som du och ditt ledningsteam skrev ner i en powerpoint för 2 år sedan och som ingen tittat på sedan dess. Kulturen lever, frodas och vidareutvecklas. Om inte du arbetar aktivt med att styra din organisations kulturella utveckling, vem gör det då?

De första frågorna du bör ställa dig som ledare är:

 • Vilken kultur vill jag eftersträva i min organisation?
 • Vilka värderingar och principer vill jag ska gälla här?
 • Hur omsätter jag värderingarna och principerna praktiskt i min organisation?

När du genomfört punkt ett och två kan du utvärdera om den kultur du vill uppnå matchar en agil kultur.

 

Vad innebär en agil kultur?

En agil kultur är inte för alla. Grunden till den agila kulturen finns redan fördefinierad i det agila manifestet i form av 4 värden och 12 principer eller i leans motsvarande värden och principer. Om du och ditt ledarteams värderingar inte alls stämmer överens med de agila, kan det istället vara dags att hitta er egen väg framåt. Även om ni bestämmer er för att gå er egna väg innebär det inte per definition att ni måste använda alternativa metoder, ramverk, arbetssätt och verktyg. Men ni kommer med stor sannolikhet inte uppnå de effekter som en agil kultur hade gett i kombination med dessa.

 

Hur får jag kulturen att frodas?

Det finns naturligtvis många olika åtgärder du kan vidta för att förstärka kulturen. Det viktiga är att du påbörjar resan nu och inser att den kommer pågå under hela företagets livslängd.

 • Definiera kulturen
  Att definiera kulturen är ett arbete för företagsledningen. Viktigt att tänka på är att ledningen ska fungera som förebilder i att anamma kulturen. Med andra ord, definiera inte en kultur som du inte kan leva upp till själv. Om du vill uppnå en agil kultur så föreslår jag att du och ditt ledningsteam utgår från de agila värdena och principerna tillsammans med leans värden och principer när ni definierar er kultur. Oroa dig inte för att allt måste bli perfekt innan du börjar etablera kulturen. Kulturen kommer utvecklas över tiden och du kommer att behöva uppdatera dina värden och principer. Se det som ett långsiktigt experiment!
 • Förstärk kulturen
  Förmodligen säkerställer du att dina medarbetare har rätt kompetenser för att utföra sina arbetsuppgifter. Men hur mycket satsar du på att utveckla miljön som de verkar i? Rätt kompetenser är naturligtvis viktigt, men utan rätt förutsättningar kommer medarbetarnas förmågor inte kunna utnyttjas effektivt. Du måste jobba med att förstärka kulturen för att den ska få fäste och frodas. Initialt är det viktigt för medarbetarna att arbeta med att etablera en förståelse för värdena och principerna och ta till sig dessa. Du kan till exempel låta dem workshoppa kring frågan: Vad betyder värdena för oss/mig? Senare behövs andra typer av förstärkande åtgärder. Om samarbete är viktigt, kan man till exempel anordna aktiviteter som mob-programmeringskvällar, tvärfunktionella innovationsveckor, eller en social afton där olika delar av företaget kan mötas och etablera kontakt med varandra. Det viktiga är att aktiviteterna stärker kulturen. Går det att kombinera med företagets mål är det toppen. Det får gärna vara aktiviteter som upplevs som roliga.
 • Anställ med kulturen i åtanke
  När du anställer ny personal bör du fundera på om personen har en bra kulturell match likväl som om personen har rätt kompetens. Idag har de flesta företag ett fokus på kompetensmatchning. Vad de flest inte inser är att en person med rätt kompetens, men som inte matchar företagets kultur kan ha en mycket stor negativ påverkan på sina medarbetare. Det handlar om respekt åt båda hållen här. En person som inte har en matchande kultur kommer förmodligen inte trivas på företaget heller. Se till att diskutera kulturen utifrån både den ansökandes och företagets perspektiv under anställningsintervjuerna för att säkerställa att de matchar.
 • Onboarding
  Välkommen till företaget. Här är ditt skrivbord och din laptop. Då är det bara att sätta igång och börja arbeta. Om du har några frågor så kan du prata med Tommy där borta.
  I den värsta av världar kan onboarding-processen se ut på det här sättet. Bara att sätta sig ner, kavla upp ärmarna, börja jobba och leverera. Men onboarding är så mycket mera. Onboarding handlar om att säkerställa att den nyanställde har rätt kunskap, förmågor och beteenden för att bli en bra medarbetare. Målet är att integrera den nyanställde i företaget och dess kultur. För hur annars ska den nyanställde förstå vad som förväntas av henne. Du kan använda dig av formella möten, utbildningar, videos eller e-learning för att introducera den nyanställde till sin nya hemvist i arbetslivet. Se bara till att du även tar upp kulturen som en del i onboardingprocessen.
Hur det hänger samman

Värden, principer, metoder och verktyg är luddiga begrepp för många. Därför är det få som förstår hur de är sammankopplade med varandra. Så här ser jag på begreppen:

 • Värden definierar hur en organisation skall handla/bete sig
 • Principer definierar hur en organisation skall tänka
 • Metoder definierar vad en organisation skall göra
 • Verktyg definierar vad en organisation skall ha

Samtliga av dessa fyra punkter är nödvändiga att ha på plats för att bli ett högpresterande företag. De två första punkterna utgör grunden till kulturen. De två senare är en konsekvens av kulturen. Med gemensamma värden och principer minimerar vi variationen i hur vi är som medarbetare och hur vi tänker. Vi får en gemensam kultur och kan på så vis undvika många konflikter, samtidigt som vi får en gemensam förklaringsgrund till varför vi väljer att använda specifika metoder och verktyg. Det gäller att börja i rätt ända när du genomför din agila transformation. Börja med värdena och rör dig neråt mot verktygen. Om du har den möjligheten vill säga.

 

 

 

Ny kurs på värdetemat ”tillsammans”

”Tillsammans” är inte bara en titel på en film, utan ett av de grundläggande värdena inom agil utveckling. För att få till ett gott samarbete krävs att de som ska samarbeta har rätt förutsättningar. I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi vill något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva. I höst lanserar vi en ny utbildning där du kan hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer. En utbildning som alla i en agil organisation har nytta av. Se till att anmäla dig till vårt nyhetsbrev nedan om du vill får mer information när det närmar sig lansering.

Kontaktperson

Johan Meivert

+46 70 532 71 90

johan.meivert@cag.se

X
X