C.A.G Consoden

Tjänster

Consoden är ett IT-företag specialiserat på utveckling av komplexa socio-tekniska system där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är särskilt högt ställda. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sin verksamhet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster, och vi har särskild kompetens när det finns högt ställda krav på systemens säkerhet och tillförlitlighet.

SYSTEMUTVECKLING

För en konsultverksamhet som delvis har konsulter inbäddade i kunders utvecklingsteam och -processer, och delvis tar större ansvar för att upprätthålla systemdrift tillsammans med systemutvecklingen är det omöjligt att ha ett enda definierat arbetssätt. I de uppdrag där vi själva har stort inflytande över arbetssätt föredrar vi att jobba agilt med user stories, automatiska tester och continuous integration.

Behovs- och verksamhetsanalys

Kundens önskemål kan variera både i storlek och tydlighet och det är en självklar del i systemutvecklingsarbete att hjälpa till med att formalisera och avgränsa de önskemål som framförs. Detta kan ske muntligen, i skrift, i workshops eller via studiebesök, men ska alltid leda till formaliserat underlag – user stories, tabeller, krav, etc – som det kan författas tester kring.

System- och processdesign

Jobbar man framgångsrikt med agil systemutveckling har man fördelen att snabbt kunna utvärdera implementerad funktionalitet och låta den vara en del av systemdesignflödet.

Continuous Integration & Delivery

För Consoden är det en självklarhet att ha ett välfungerande system för continous integration för att snabbt kunna leverera ny vältestad funktionalitet. Det ställer krav på utveckling, konfigurering och underhåll av CI-miljön, men är något man får tillbaka i en kort releasecykel, regressionstestning och mer självsäkra utvecklare.

Överlämning och drift

Med continous deployment och automatiskt driftsatta testmiljöer är steget från utvecklings- och testmiljöer till produktionssättning och skarp drift väldigt kort.

 

SYSTEMARBETE & UPPHANDLING

Consoden arbetar både med helhetsuppdrag genom hela livscykeln, från förstudie till driftsättning, och mer avgränsat för att stödja där det bäst behövs. Vi kombinerar engagemang, kompetens och långvarig industrierfarenhet för att hjälpa kunden att lyckas. I uppdragen ingår alltid egen projektledning och stöd till kundens organisation med nödvändiga dokument och presentationer.

Vi har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med MBSE (Model-Based Systems Engineering), vilket tillsammans med beskrivningsspråk, verktyg och ramverk såsom MODAF säkerställer kommunicerbara och konsistenta beskrivningar. Genom att arbeta modellbaserat i alla faser, från kravanalys till verifiering och validering, kan också en tydlig spårbarhet från färdigt system till ursprunglig kravmängd tillhandahållas.

I dagens projekt ingår ofta parter från olika organisationer och företag. Att arbeta modellbaserat förbättrar, i kombination med ett arkitekturramverk, även bland annat kommunikation och samförstånd över organisationsgränser – något som ökar effektiviteten, produktens korrekthet och användbarhet samt nöjdhet hos parterna.

Consoden kan också hjälpa till att introducera ett modellbaserat arbetssätt i kunders organisation och erbjuder utbildning och stöd för detta.

Verksamhetsanalys

En viktig förutsättning för att kunna anskaffa det bäst lämpade tekniska systemet är att klarlägga och dokumentera vilken verksamhet som systemet ska stödja. Consoden bistår genom att tolka och dokumentera kundens mål och krav samt göra detaljerade verksamhetsbeskrivningar.

Dessa beskrivningar innehåller bland annat de begrepp och, såväl interna och externa, informationsutbyten som är av avgörande betydelse för verksamheten. En väl klarlagd behovsbild är en nödvändighet för anskaffandet av system som tillhandahåller rätt funktionalitet till rätt kostnad.

Teknisk kravställning & konstruktion

Införande av tekniska system är en stor investering som ska ge bästa möjliga avkastning. Baserat på verksamhetsbehoven stödjer Consoden kunder med att ta fram krav på funktion, prestanda, design och gränssnitt för tekniska system. Vi hjälper också kunden med att föreslå vidareutveckling av befintliga system, vilket ger en möjlighet att anpassa system till förändringar såsom ändrade behov i organisationen eller ändrade tekniska förutsättningar. Vi har stor erfarenhet av att, med utgångspunkt från verksamhets- och tekniska krav, definiera systemdesign och arkitektur och säkerställa att denna möter kravbilden. Slutprodukten består ofta av tekniska specifikationer av olika detaljeringsgrad.

Upphandling

Baserat på gedigen erfarenhet inom området hjälper Consoden till med framtagande av en tilltänkt leverantörs åtagande och kundens utvärderingsmodell i anbud. Som oberoende part kan vi stödja kunder i kontakterna med leverantörer av system och vi kan stödja kunden vid en upphandling och utvärdering av kravuppfyllnad.

Överlämning & Drift

Förberedelser och planering inför ett nytt systems införande i verksamheten är av stor betydelse och Consoden kan stödja kunder med teknisk integration, överlämningshandlingar, genomförande av oberoende tester samt uppföljning. En väl utformad stödorganisation hjälper till att säkerställa att systemet uppfyller den tillgänglighet och driftsäkerhet som kravställts samt att systemet stödjer verksamheten som avsett. Consoden bistår kunder i arbetet med att planera stödorganisation, utbildning för systemanvändare och driftsättning av systemet.

KONTAKTPERSON
Mats Östlund
+46 70 300 22 51
mats.ostlund[a]cag.se

JAG VILL VETA MER OM C.A.G CONSODEN

    X
    X