Finansiell kalender

27 oktober 2023
Delårsrapport Q3 2023

Aktiekurs

Uppdateras var 15:e minut.

Till aktiekursgrafen
”Ambitionen är att stärka vår strategiska position till gagn för våra aktieägare och nå en miljard i omsättning 2025.”
Åsa Landén Ericsson, VD och koncernchef CAG Group

Finansiell översikt

1. Förvärvsdrivet, finansiellt stabilt tillväxtbolag

Globala trender som digitalisering, cybersäkerhet, datadriven affärsutveckling, e-handel och molnteknologi driver på efterfrågan. Med djup expertis inom dessa områden är CAG väl positionerat för att dra nytta av trenderna. De senaste tre åren har vi växt i genomsnitt 11 procent, klart över branschsnittet. 2021 växte vi med hela 23 procent varav 8 procent organiskt.

Under de senaste fyra åren har vi förvärvat sex bolag som adderat strategiska värden. CAG:s struktur med självständiga dotterbolag är attraktiv för säljande bolag som uppskattar att vara en del av något större och samtidigt behålla stor operativ frihet. Vår ambition är att fortsätta förvärva och bygga strategiska positioner till gagn för våra aktieägare. Aktieägarna har också tagit del av ökande aktieutdelningar under många år och vår utdelningspolicy stipulerar att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.

2. Återkommande intäkter, attraktiva kundsegment och stabil kundbas

Cirka 20 procent av vår omsättning är återkommande intäkter, huvudsakligen inom Drift & Förvaltning för portföljförvaltande kunder inom Bank & Finans. Det ger stabilitet och längre visibilitet i intäkterna. Våra konsultåtaganden är långsiktiga och kan löpa över flera år. Intäkterna fördelas över attraktiva och stabila kundsegment. Vi är stolta över att varje dag kunna bidra till samhällsnytta inom viktiga samhällsbärande funktioner.

3. Framtidsinriktade kompetensområden

CAG har en stark position inom försvarssegmentet där vi ser en god efterfrågan under överskådlig framtid. Vi är också en erkänd aktör inom cybersäkerhet med kunder inom både militär och civil sektor. Leveransen innefattar kvalificerade konsulttjänster från tekniknära IT-säkerhet till informationssäkerhet. Inom Drift & Förvaltning erbjuder vi en Security Operations Center-tjänst med proaktiv cybersäkerhetövervakning i tillägg till kundnära Drift & Förvaltningstjänster. Vi har även djup kompetens inom efterfrågestarka områden som systemutveckling, testautomation och e-handel.

4. Välskött bolag med högkvalitativ Corporate Governance

Vi följer Svensk kod för bolagsstyrning och redovisar enligt standarden IFRS, vilket borgar för hög kvalitet i våra investerarrelationer. Erik Penser Bank är CAG:s Certified Advisor och är garant för och rådgivare i frågor kring informationsgivning och regelefterlevnad.

Vår finansiella position är solid med god kassa, låg skuldsättning och stabil resultatutveckling. Vi har starka långsiktiga ägare och många av våra ledare och medarbetare är aktieägare. Vi tror på vår verksamhet och är engagerade med investeringar i CAG-aktien.

>
20%
Återkommande
intäkter
>
50%
Konjunkturstabila
kunder
>
50%
Utdelningspolicy
>
4%
Direktavkastning
(avläst 2021.03.30)

Kontakta oss!

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group

+46 (0)70 208 64 90

Håkan Kihlert

CFO

CAG Group

+46 (0)8 785 22 00