Långsiktighet är livsviktigt inom IT. Därför ser vi på CAG alltid till att framtidssäkra våra driftslösningar genom att ha höga krav på snabbhet, säkerhet och tillgänglighet.

Läs mer om vårt erbjudande

Förvaltning av IT-system och verksamhetskritiska applikationer

Det finns verksamhetskritiska system som måste fungera prickfritt varje dag, året runt, inte minst inom finanssektorn. Det har vi på CAG en djup förståelse för och vi har stor vana att möta de krav som ställs. I stora bolag innebär det ofta att vi ansvarar för verksamhetskritiska IT-leveranser på en viss avdelning. I mindre bolag handlar det ofta om att vi levererar en helhetslösning inom IT med kundnära rådgivning, utveckling, support och förvaltning.

Kunskaperna om IT-drift för företag inom den finansiella sektorn är unik för CAG. Få andra aktörer på den svenska marknaden har samma omfattande insikt i de särskilda krav den ställer. Vi har i många år hanterat branschens specifika krav på absolut avbrottsfri drift 24/7 med extremt hög säkerhet och branschspecifika system.

Portfölj-, trading- och informationssystem

CAG:s breda kompetens och långa erfarenhet inom drift av exempelvis finanssystem innebär att vi kan hantera komplexa applikationer som portfölj-, trading- och informationssystem. Portföljförvaltningssystemet SimCorp Dimension är ett exempel, där vi har en omfattande erfarenhet och en bred kundbas, men även kontorsnära IT-tjänster ingår självfallet i vårt erbjudande liksom säkerhetslösningar som SOC och MSSP.

SOC, Security Operations Center

Att drabbas av ett cyberangrepp kan få förödande konsekvenser för en verksamhet. Hoten mot organisationers verksamhet ökar och IT-miljöer blir mer komplexa och inriktade. För att skydda sig krävs ett strukturerat säkerhetsarbete. Förmåga att upptäcka och respondera på säkerhetsincidenter, hot och andra avvikelser i dina system är en viktig del av detta.

CAG SOC är en tjänst som stöttar verksamheten i det övergripande säkerhetsarbetet genom att på ett effektivt sätt monitorera och agera. Den har i uppgift att upptäcka och respondera på icke önskvärda händelser i kundens nätverk, system och applikationer.

Genom en kombination av förmågor som inkluderar tekniska säkerhetslösningar, automatiserad respons på incidenter, kompetenta SOC-operatörer och en djup förmåga att förstå kundernas miljö och verksamhet, erbjuder CAG en kvalificerad säkerhetstjänst.

CAG SOC erbjuder:

  • 24/7-monitorering av händelser relaterade till kundidentiteter, klienter och infrastruktur. Vi agerar på och mitigerar incidenter, samt meddelar kund enligt överenskommelse.
  • Tillgång till incidentrapporter via CAG Datastöds Kundserviceportal.
  • Månadsmöten med rapportering och statistik samt omvärldsanalys.
  • Operatörsteam som förstår kundernas verksamhet och driftsmiljöer.
  • Kontinuerlig anpassning till kundernas verksamhet och omvärldsförändringar samt nya hotbilder.

Dessutom erbjuder vi följande tilläggstjänster:

  • Security Awareness-paket som kontinuerligt utbildar och medvetandegör din organisation om hotbilder och ”dos and don’ts” för ökad IT-säkerhet.
  • Avancerade lösningar för Data Loss Prevention (DLP), samt verktyg för att bygga upp en ökad förmåga för ”Threat intelligence”, automation och AI.
  • Forensiska utredningar.
  • Sårbarhetsanalyser (s.k. vulnerability scans) och regelbundna penetrationstester.
  • Grundkurs i informationssäkerhet.

Serverdrift; On-prem-, cloud- och hybridlösningar

Färdigpaketerade driftslösningar är ingenting för oss på CAG. Varje installation vi gör, är anpassad för kundens organisation och behov. Oavsett om applikationerna körs on-prem, hos molnleverantörer eller i en hybridlösning.

Att lösningarna är unikt anpassade för organisationen, innebär att vi kan sänka driftskostnader, optimera prestanda och förbättra den faktiska upplevelsen för slutanvändaren. Vår leverans är certifierad enligt den krävande säkerhetsstandarden ISO27001 vilket borgar för en hög säkerhetsnivå i alla lägen.

On-prem serverdrift

Vi har i många år hanterat olika organisationers specifika krav på absolut avbrottsfri drift 24 timmar om dygnet och erbjuder full support för det. Med dubbla geografiskt åtskilda serverhallar, dubbla brandväggar, redundant elförsörjning, speglade virtuella servrar, fiberlänkar och skalskydd, är din drift och lagring i trygga händer.

Molnlösningar

Molntjänster är en självklarhet i dagens affärsvärld, men det är viktigt att förstå vilken data som ska ligga i molnet och vilken som kan vara smartare att behålla i ett datacenter on-prem. Vi analyserar kundens totala behov med utgångspunkt från hur system och data ska användas. Till exempel kan det handla om särskilda krav på mobilitet och flexibilitet vid användning.

I vår analys tittar vi på de specifika kraven för att bedöma vilket alternativ som är det bästa. En lösning kan t. ex. vara helt molnbaserad drift och lagring i Microsoft Azure, an annan kan vara hybridlösningar, där en del applikationer och data läggs i molnet och andra driftas i våra lokala datacenter on-prem.

Private Cloud

Ett privat moln är byggt och anpassat för ett specifikt företag eller en organisation, med dedikerade maskiner som skyddas av egna brandväggar. Det ger molnfunktionalitet (Kubernetes, Docker m.m.), utan att kundens data lämnar Sverige.

Vår dynamiska plattform för Private Cloud, baserad på RedHats Open Shift och är placerad i CAG:s datacenter i Stockholm. Utöver drift av plattformen erbjuder vi CloudOps- och DevOps-tjänster 24/7 året runt.

Incidenthantering

När det oförutsedda inträffar krävs erfarenhet och kompetens för att på ett korrekt, metodiskt och faktabaserat sätt fatta beslut om åtgärder. Att göra saker i rätt ordning för att minska en incidents konsekvenser är vital i det inledande skedet. CAG är experter på effektiv incidenthantering.

Vid ett IT-angrepp är det viktigt att skapa en överblick snabbt för att kunna minska konsekvenserna av den pågående attacken. CAG:s erfarna IT-forensiker och incidenthanterare stöttar kunden hela vägen. Vi kan på ett effektivt sätt återta kontrollen, skapa en korrekt lägesbild samt skapa ett underlag som stöd för att fatta korrekta beslut under pågående incident.

Begränsa, avhjälpa och återgå till normal drift

Oavsett om du arbetar enligt NIST, SANS, ITIL eller någon annan vedertagen metod, krävs erfarenhet vid en händelse. Under en incidents skede bistår vi med experthjälp med att begränsa, avhjälpa och återgå till normal drift igen.

Effektiv incidenthantering

Vi är experter på att etablera en process för effektiv incidenthantering och kan bistå med utredningsarbete efter ett IT-angrepp. Det kan handla om att utreda hur ett ransomware kommit in i er miljö, eller att utreda vilka aktörer som kan tänkas ligga bakom. Det kan även innebära intervjuer med medarbetare om olika händelser.

Våra IT-brottsutredare och IT-forensiker kan bistå genom hela processen och även bistå med framtagning av polisanmälan.

Kontakta oss om du vill veta mer

Magnus Fredholm

vVD

CAG Datastöd

+46 (0)8 785 23 71

Se fler