För att flygplan och helikoptrar ska kunna starta och landa på en militär flygbas behövs en stor mängd materiel. Från stora bogserbilar, flygunderhållsutrustningar, snöröjningssystem, till containerlösningar och specialverktyg. Det är mycket att hålla ordning på. ”Jag känner att vi på ett grundläggande sätt bidrar till Sveriges säkerhet”, säger Fredrik Krusvik, projektledare på CAG Novus.

Sedan flera år tillbaka har CAG i uppdrag att stödja Försvarets materielverk, FMV, i arbetet gällande Gemensam Flygbasmateriel. Det innefattar all utrustning som finns på Försvarsmaktens flygbaser och som är gemensam för flera olika flygsystem.

– Vi har egentligen två uppdrag, berättar Fredrik Krusvik, projektledare på CAG Novus. Ett uppdrag innefattar att arbeta med de strategiska delarna kring system­försörjning och systemlivscykelplanen, som uppdateras årsvis för Försvarsmaktens samtliga materielsystem. Det andra är inom registrering och registervård.

Viktigt för att kunna uppfylla sitt samhälleliga uppdrag

Systemlivscykelplanen är ett mycket omfattande dokument och är kortfattat en sammanställning över hur tillståndet ser ut för olika materiel och vad som måste åtgärdas för att systemet ska kunna leva vidare. Det här är viktigt att ha kontroll på för att det kan påverka Försvarsmaktens förmåga att uppfylla sitt samhälleliga uppdrag.

– Materielsystemet består av fem systemområden som tillsammans innefattar ungefär 270 gränssättande system, förklarar Fredrik Krusvik. Ett system kan till exempel vara en räddningsbil eller en speciell bur för transporter av flygbasjägarnas hundar.

“Vi jobbar väldigt lika, har en öppenhet och kan dra nytta av varandras kompetens. Det utvecklar oss vidare”
Fredrik Krusvik, CAG Novus
Fredrik Krusvik, CAG Novus

Konsekvensbeskrivningar och förslag på åtgärder

Fredrik Krusviks roll är att vara strategisk rådgivare och teknisk konsult till FMV:s produktledare för materielsystemet, med inriktning på leverans av systemlivscykelplanering och konfigurationsledning.

– Jag fokuserar på några delar av systemlivscykelplanen, där vi årsvis går igenom olika system och analyserar dess status. Om det till exempel är något som är i ett sämre skick, beror det då på att det har uppnått sin tekniska livslängd? Eller kan det bero på att det inte finns reservdelar att få tag på, eller går det av andra anledningar inte längre att göra service på dem? Vi gör sedan konsekvensbeskrivningar och föreslår åtgärder för att rätta till problemen, berättar Fredrik Krusvik.

– Ibland får vi göra en livstidsmodifiering på systemen. Det vill säga att man anpassar systemen för att förlänga dess livslängd. Nu när Försvarsmakten återuppbygger sin verksamhet och kapacitet, och har stort fokus på materielanskaffningar, är det en stor tillgång att ha dessa konsekvensbeskrivningar, så att vi kan göra rätt avvägningar.

Registrering och registervård

En annan del av CAG:s uppdrag är arbetet med registrering och registervård av grund- och förvaltningsdata, något som är livsviktigt för att Försvarsmaktens verksamhet ska fungera.

Inom materielsystemet finns det ungefär 20 000 förrådsbeteckningar. Så det är ett omfattande arbete att hålla systemet uppdaterat. I uppdraget handlar det om inmatning av nyanskaffad materiel, registervård för befintlig materiel, samt städning i systemen i samband med avveckling. Det finns få experter inom detta område i Sverige och de främsta finns på CAG Novus.

Drar nytta av varandras kompetens

Totalt sex konsulter från CAG arbetar med Gemensam Flygbasmateriel för FMV med varierande grad av tidsomfattning. Fredrik Krusvik menar att det som gör CAG speciellt lämpade för jobbet, är att i princip alla konsulter har tidigare erfarenhet av att arbeta inom försvaret på ett eller annat sätt, antingen på FMV, inom Försvarsmakten eller inom försvarsindustrin.

Han berömmer sina kollegor på CAG Novus och det sätt de arbetar tillsammans på.

– På CAG har vi flera specialister på ledningssystem och tekniska system. Några har specialiserat sig inom sjöarenan, andra inom flyg. Vi jobbar väldigt lika, har en öppenhet och kan dra nytta av varandras kompetens. Det utvecklar oss vidare.

Fungerar ofta som en röd tråd

– Det finns en hög grad av senioritet inom området och inom CAG. Vi är väl insatta i den här världen, och fungerar ofta som en röd tråd för vår uppdragsgivare. Vi kan erbjuda stabilitet och kontinuitet. Själv har jag 20 års erfarenhet inom FMV, både som anställd och som konsult.

– Jag känner att vi på ett grundläggande sätt bidrar till Sveriges säkerhet. Det kanske är ett litet bidrag i det stora hela, men nog så viktigt för att Försvarsmakten ska fungera. Det är en samhällsnytta som känns betydelsefull och tillfredsställande.

FMV

Bransch: Försvar

Projekt: Systemlivscykelplan, registrering och registervård av grund- och förvaltningsdata för FMV

Bolag: CAG Novus

Om FMV: Försvarets materielverk, upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.

Lasting impact: ”Jag känner att jag verkligen bidrar till något viktigt för Sverige och för vår trygghet.”
Fredrik Krusvik

Kontakta oss om du vill veta mer