Pandox är en ledande ägare av hotellfastigheter i Norra Europa. Fokus ligger på större hotell för fritids- och affärsresenärer. Med 155 hotell i 15 länder och en snabb expansionstakt ställs höga krav på effektiva system. Sedan flera år tillbaka har CAG haft ett samarbete med Pandox och under våren 2018 fick vi uppdraget att utveckla en BI-plattform för att uppnå en effektivare verksamhet. Under uppdraget strukturerade och standardiserade vi datainhämtningen och automatiserade väl valda delar av flödet.

Problemet för Pandox var inte att hantera mängden data, utan att data hämtades in manuellt och i olika format. Pandox efterfrågade en effektiviserad rapportfunktion med sofistikerade och lättillgängliga rapporter som kunde utgöra ett bra underlag vid beslut och förhandlingar.

All data samlat på ett ställe

I nära samarbete med kunden tog vårt team helhetsansvar och ledde resan mot en standardiserad datainhämtning, transformering och validering från start till mål. Tillsammans utformade vi en “Single source of truth” som innebär att all data som ligger till grund för affärsbeslut nu är densamma för hela organisationen. Det sker med hjälp av många helt separata datakällor som uppdateras, testas och integreras efter DevOps-principer samt verksamhetens krav.

Tillgängligt och tydligt beslutsunderlag

Pandox affärsregler hanteras nu på ett enda ställe och kan konsumeras oavsett analysverktyg. Omkring 90% av processen har automatiserats och Pandox har fått ett tillgängligt och lättöverskådligt beslutsunderlag. Istället för tidskrävande samordning och tolkning av data får de nu viktiga insikter levererade i nära nog realtid och automatiskt. ”Digitaliseringsprojektet har gett oss en till stora delar automatiserad datainsamling samt ett strukturerat arbetssätt och ett betydligt starkare analysverktyg att bygga våra beslutsunderlag på. Systemet är dessutom betydligt mer skalbart än de tidigare lösningar vi haft. Vi kan enkelt skala upp från dagens verksamhet med 155 hotellfastigheter i takt med att vi förvärvar nya hotell”, säger Jonas Törner, Senior Vice President Business Intelligence på Pandox.

Fortsatt utveckling och förädling

Under hösten 2019 togs lösningen i bruk och togs väl emot av användarna. Nu fortsätter vi att förvalta och driva utvecklingen framåt. Det dagliga arbetet handlar just nu om att förädla existerande rapporter och utveckla nya och mer specialiserade inblickar i Pandox verksamhet där all information alltid är uppdaterad, verifierad och tillgänglig. ”Det är roligt att se den stora effekt vårt arbete har haft. Det ska bli spännande att fortsätta följa Pandox på denna resa mot en mer datadriven verksamhet”, menar Fred Engström, lösningsarkitekt på CAG.

Kontakta oss om du vill veta mer

David Broberg

CSO/CMO

CAG Datastöd

+46 (0)73 416 52 66