De svenska nationella kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De bidrar till att utveckla vården och rädda liv. Men överföringen från journalsystem till registren medför ofta dubbelarbete för vårdpersonalen och tar fokus från vården av patienterna. CAG har arbetat med flera projekt och förstudier för att skapa automatisk informationsöverföring till registren. Något som effektiviserat arbetet för vård­personalen radikalt.

CAG Consodens medarbetare inom Hälsa & Vård har lång och bred erfarenhet av att arbeta med uppdrag inom e-hälsa. Konsulternas kompetens, både inom IT- och vårdområdet, är omvittnad och uppskattad av kunderna. Sedan hösten 2020 har CAG Consoden tillsammans med CAG MER Consulting, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utgjort stöd vid vidareutveckling av automatisk informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister.

Tre kvalitetsregister, tre regioner

– De kvalitetsregister vi har jobbat med är RiksSvikt, kvalitetsregister för patienter med hjärtsvikt, Bröstcancerregistret och Prostatacancerregistret, berättar huvud­projektledaren Therese Dabrowski på CAG Consoden. Vi har drivit projektet till­sammans med tre regioner; Kalmar, Uppsala och Värmland och registrens registercentrumorganisationer och leverantörer.

– Vi har tittat på hur regionerna kan strukturera sin information i journal­systemen, för att sedan skicka den till de tre kvalitetsregistren, via Ineras tjänstekontrakt som utgör den tekniska lösningen. Den dubbeldokumentation som idag sker i journal- och kvalitetsregister ska i möjligaste mån bort.

Bearbetning av information

– Eftersom kvalitetsregistren ibland frågar efter annan information än vad som dokumenteras i en patients journal, så behöver informationen eventuellt bearbetas för att svara på registrets frågor, berättar Therese Dabrowski. Det gör vi i verktyget Nationell kvalitetsregisterrapport, vilket också är en del av den Nationella tjänsteplattformen.

– Till exempel kan en fråga i registret vara hur många dagar en patient fått vänta på sin operation. Det är ingenting man dokumenterar i en journal. Istället tar vi andra uppgifter från journalen och skriver en regel, en kod för att räkna ut antal dagar, och på så sätt svarar vi på registrets frågor.

Dubbeldokumentation ska bort

– Den första driftsättningen gjorde vi med RiksSvikt i maj 2021. Resultatet blev att 50 % av dubbeldokumentationen för vårdpersonalen i Värmland försvann. Personalen fick mer tid för vård i stället för administration, vilket uppskattades jättemycket. När vi är helt klara ska den siffran vara 75 %, förutspår Therese Dabrowski.

Under december 2021 driftsattes både Bröstcancerregistret och fas 2 av RiksSvikt. I början av 2022 kommer även Prostata­cancerregistret att sättas i drift.

Olika regioner, olika journalsystem

Det här är ett komplext projekt på många sätt. De tre regionerna CAG har arbetat med, har samma leverantör av journalsystem. Trots det är det en utmaning, eftersom regionerna har olika arbetssätt och olika sätt att dokumentera i sina journaler. De lösningar som tas fram ska i största möjliga utsträckning vara generiska och inte specifika för ett register eller ett journalsystem. De ska gå att delas och återanvändas mellan regionerna, även om man har olika journalsystem.

Claudia Ehrentraut är informatiker på CAG Consoden och arbetar sedan hösten 2021 med förstudier för att klargöra vilka ytterligare register som kan anslutas till automatisk informationsförsörjning.

– Socialstyrelsen har bland annat tagit fram en nationell informationsstruktur, ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. Att strukturera information som rör kvalitetsregister i enlighet med ramverket samt, så långt som möjligt, använda nationella eller internationella kodverk och klassifikationer, syftar till att informationen successivt blir mer likartad, berättar Claudia Ehrentraut.

Drivs av att förbättra vården

Teamet på CAG omfattar fyra personer, som förutom den sammanhållande projektledaren och en informatiker, även består av en teknisk utvecklare och en testledare. För både Therese Dabrowski och Claudia Ehrentraut känns arbetet tillfredställande även på ett personligt plan.

– Jag tror att grunden för oss som jobbar på CAG är att vi drivs av att göra det effektivare för dem som jobbar med systemen, menar Claudia Ehrentraut. Att personalen ska kunna lägga mer tid på sina egentliga sysslor, som att vårda patienter. Resultatet av vårt arbete är att vården i stort kan göra förändringar som på sikt gör den bättre.

SKR

Bransch: Hälsa & Vård

Projekt: Automatisk överföring av information från journalsystem till Nationellt Kvalitetsregister

Kund: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Bolag: CAG Consoden och CAG MER Consulting

Om Nationellt Kvalitetsregister: Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser eller problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso-, sjukvård och omsorg. Drygt 100 Nationella Kvalitetsregister är i drift.

Om SKR: En medlems- och arbets­givarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Syftet är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Lasting impact: ”De flesta av oss som jobbar på CAG drivs av att göra det effektivare för dem som jobbar i vården. Resultatet av vårt arbete är att vården på sikt blir bättre.”
Claudia Ehrentraut

Kontakta oss om du vill veta mer

Daniel Marmgård

Konsultchef

CAG Consoden

+46 (0)76 119 48 58