Instruktion till valberedningen

Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de två röstmässigt största aktieägarna eller aktieägargrupperna (innefattande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september under året före den årsstämma inför vilken valberedningen ska lämna förslag och enligt övrig tillförlitlig information som tillhandahållits valberedningen vid denna tidpunkt.

För det fall att styrelsens ordförande även är en av de största aktieägarna, som enligt föreliggande principer utsett en ledamot av valberedningen, skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen utan rösträtt. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämma,
  • förslag till styrelse,
  • förslag till styrelseordförande,
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  • förslag till revisorer,
  • förslag till arvode för bolagets revisorer och i förekommande fall, förslag till principer för utseende av valberedning.

Enligt beslut vid CAG:s årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av

David Lindström, valberedningens ordförande (representerande Bo Lindström)

Anders Hillerborg (representerande Creades)

Björn Henriksson (representerande Nordea Fonder)

Bo Lindström (adjungerad utan rösträtt i egenskap av styrelsens ordförande)

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till styrelsen, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande via:

CAG Group
Att: Valberedningens styrelse
Box 7465
103 92 Stockholm

eller via epost till