Boksluts­kommuniké 2018

Pressmeddelande, 2019-02-21

Ett händelserikt år och ett starkt fjärde kvartal

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 134,5 (110,5) MSEK, en ökning med 21,7 %. Den förvärvade tillväxten var
  17,5 % och organisk tillväxt uppgick till 4,2 %
 • EBITDA uppgick till 16,7 (13,7) MSEK och justerad EBITDA blev 17,1 (13,7) MSEK. EBITDA-marginalen blev 12,4 % (12,4) och justerad EBITDA-marginal 12,7 % (12,4).
  Justerad EBITDA exkluderar kostnader av engångskaraktär om 0,4 MSEK, huvudsakligen relaterade till notering av koncernen
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,8 (11,1) MSEK och justerad EBIT blev 14,2 (11,1) MSEK. EBIT-marginalen blev 10,3 % (10,0) och justerad EBIT-marginal 10,6 % (10,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,7 (21,8) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 315 (273) och vid periodens slut till 326 (322)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,4 (9,8) MSEK, en ökning med 26 %
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,21 (2,04) SEK

 • Helåret i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 489,1 (395,0) MSEK, en ökning med 23,8 %. Den förvärvade tillväxten var
  19,1 % och organisk tillväxt uppgick till 4,8 %
 • EBITDA uppgick till 45,6 (43,1) MSEK och justerad EBITDA blev 51,4 (43,1) MSEK. EBITDA-marginalen blev 9,3 % (10,9) och justerad EBITDA-marginal 10,5 % (10,9).
  Justerad EBITDA exkluderar kostnader av engångskaraktär om 5,8 MSEK, huvudsakligen relaterade till notering av koncernen
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32,7 (31,7) MSEK och justerad EBIT blev 38,5 (31,7) MSEK. EBIT-marginalen blev 6,7 % (8,0) och justerad EBIT-marginal 7,9 % (8,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 (37,3) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 319 (275) och vid periodens slut till 326 (322)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,5 (25,4) MSEK, en ökning med 8 %
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 5,09 (5,28) SEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2018 om 2,60 (2,50) per aktie
 • VD kommenterar

  2018 blev ett händelserikt år för C.A.G. Den 12 december noterades C.A.G-aktien på Nasdaq First North Premier, en milstolpe i bolagets snart 14-åriga historia. Noteringen och den nyemission vi genomförde i samband med den ger oss goda möjligheter att fortsätta vidareutvecklas. Vår ambition är att växa både organiskt och via förvärv och vi letar aktivt efter bolag som kan stärka våra IT-specialistbolag med intressanta teknikområden och komplettera och förstärka våra fokuserade kundsegment Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg och Försvar. Vi är självfallet angelägna att göra rätt förvärv som tillför ett hållbart och långsiktigt värde. Därför gäller det att vi säkerställer inte bara en rimlig prislapp utan också att vi delar värderingar och ambitioner med det förvärvade bolaget. Vi har fått ett fint förtroende av aktieägarna i samband med emissionen och det vill vi förvalta på ett klokt sätt.

  Därför är det glädjande att se det resultat vi levererar i årets fjärde kvartal. Vi redovisar en högre rörelsemarginal än föregående år, trots ett starkt jämförelsekvartal 2017. Även för helåret redovisar vi en justerad marginal i linje med 2017. Vår organiska tillväxt är god, särskilt när man beaktar att vi per 1 juli avyttrade C.A.G Mälardalen. I fjärde kvartalet uppgick den organiska tillväxten exkluderat C.A.G Mälardalen till hela 12,8 procent och för helåret till 8,6 procent.

  Att vi startat nya verksamheter inom IT- och informationssäkerhet och digital verksamhets­utveckling under året bidrar till tillväxten och vi ska fortsätta att vara ett bolag med innovationskraft och entreprenörsanda.

  Marknadsläget har under hela 2018 varit bra. Men de fina siffror vi visar beror självfallet på det hårda dagliga arbetet med rådgivning och implementation av värdeadderande digitala lösningar som vi gör hos våra kunder. Under kvartalet har vi genomfört ett stort antal uppdrag. Exempel på det är projekt för en av våra största kunder Inera, där vi är stolta över att bidra till utvecklingen av nationella tjänster inom vårdsektorn, bl a för screening av livmoderhalscancer. För alla som pendlar till jobbet i Stockholm är ett av våra bidrag modernisering av testsystem åt MTR Tech AB som ansvarar för service och underhåll av tunnelbanan. Inom Bank & Finans har vi bl a genomfört projekt för Finansinspektionen och de stora systemviktiga bankerna samt fortsatt att arbeta nära våra många kunder inom finansmarknaden, exempelvis Carnegie Fonder och Sjunde AP-fonden. Det är också mycket glädjande att vår närvaro hos den viktiga kunden FMV stärks genom tilldelning av ett nytt 3-årigt ramavtal gällande masterdatahantering och registervård.

  Under 2019 arbetar vi på C.A.G vidare enligt våra värderingar Kompetent, Omtänksam och Långsiktig. Vi tror starkt på modellen med självständiga operativa dotterbolag som verkar under ett gemensamt varumärke. Det gäller både när vi ska rekrytera och behålla medarbetare och när vi förvärvar bolag. Det är av stor vikt att medarbetarna känner sig hemma i C.A.G även i vår nya noterade miljö. Det gagnar även kunderna och inte minst C.A.Gs aktieägare. Med stor passion för utveckling ser vi fram emot ett spännande och lönsamt 2019.

  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson

  VD C.A.G Group AB

  Asa.landencag.se

  070-208 64 90

  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Advisor:

  Tel: 08-4638300

  Email: certifiedadviser@penser.se


  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari, kl. 08.00 (CET).

  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

  Kontakta oss

  Åsa Landén Ericsson

  VD och koncernchef

  CAG Group