C.A.G Boksluts­kommuniké 2021

Pressmeddelande, 2022-02-24

Stark tillväxt och ökat resultat

 Fjärde kvartalet oktober – december i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 185,6 (143,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 29,4% varav förvärvad tillväxt 16,5% och organisk tillväxt 12,9%
 • Justerad EBITA uppgick till 16,8 (11,7) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 9,1% (8,1)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,8 (11,7) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 9,1% (8,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 (20,0) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 377 (311) och vid periodens slut till 375 (310)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,9 (7,8) MSEK.
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 (1,12) SEK och antal aktier efter utspädning uppgick till 7 045 422 (6 959 996)

Helåret 2021 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 653,0 (532,8) MSEK, motsvarande en tillväxt om 22,6% varav förvärvad tillväxt 15,0% och organisk tillväxt 7,6%
 • Justerad EBITA uppgick till 52,2 (44,7) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,0% (8,4). Föregående periods marginal exklusive sänkta arbetsgivaravgifter om 5,6 MSEK uppgick till 7,3%
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 52,2 (44,7) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,0% (8,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,9 (61,4) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 373 (317) och vid periodens slut till 375 (310)
 • Resultat efter skatt uppgick till 30,3 (28,0) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 4,32 (4,02) SEK och antal aktier efter utspädning uppgick till 7 013 509 (6 953 993)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2021 om 3,10 (3,00) kronor per aktie

VD kommenterar

Stark tillväxt och ökat resultat

Avslutningen på 2021 blev stark. Under fjärde kvartalet ökade intäkterna i en snabbare takt än tidigare med drygt 29%. Framför allt var den organiska tillväxten i kvartalet urstark, hela 13%. Till det bidrog både ökad beläggning, något högre priser och en ökad underkonsultaffär tack vare våra värdefulla ramavtal.

Resultatet i kvartalet stärktes med 44% jämfört med 2020. Detta trots viss påverkan av ett relativt stort semesteruttag och covid 19-relaterad frånvaro i december. Den ökade andelen underkonsultintäkter innebär också en viss marginalpress.

2021 blev ett bra år totalt sett med en tillväxt om 23%. Extra glädjande är att den organiska tillväxten var stark även på helårsbasis och landade på 7,6%. EBITA-marginalen ökade med 33% rensat för 2020 års sänkta arbetsgivaravgifter och upp-gick till stabila 8,0%, vilket innebär att vi når våra finansiella mål.

Att vi under 2021 genomförde tre förvärv som stärkt oss inom framtidsområden som Business Intelligence & Analytics, e-handel samt Drift & Förvaltning är vi nöjda med. Samtliga förvärv adderar strategiska kompetenser till nytta för våra kunder. Vi stärker också C.A.Gs återkommande intäkter i och med förvärvet inom Drift & Förvaltning, där även den organiska tillväxten varit god understödd av en stark efterfrågan inom kundsegment Bank & Finans.

Nya erbjudanden inom cybersecurity

Under hösten har vi lanserat ett ökat utbud av cybersecurity-tjänster som komplement till vår Security Operations Center-tjänst för proaktiv säkerhetsövervakning. Erbjudandet innefattar nu även en Security Awareness-tjänst som syftar till att kontinuerligt öka kunskap och medvetenhet inom IT-säkerhet hos kundens medarbetare samt Extended Data Protection, en backup-tjänst som möjliggör kortare återstartssträcka vid ett eventuellt cyberangrepp. Detta utbud paketerar vi i en komplett MSSP-tjänst (Managed Security Service Provider).

I C.A.Gs totala erbjudande inom cybersecurity är givetvis konsulttjänster med allt ifrån penetrationstester till kodgranskning och informationssäkerhetsutredningar en kritisk del där vi levererar till både försvarssektorn och civila kunder. Under starten på 2022 har vi lanserat C.A.G Pentestakademin för att ytterligare stärka vår kompetens inom området. Det är extra glädjande då våra mer juniora medarbetare får en snabb utveckling tack vare sina goda tekniska grunder.

Samhällsviktiga digitala tjänster

En stor del av våra intäkter kommer från uppdrag som är samhällsviktiga i olika aspekter. Det faktumet ger oss en extra anledning att vara stolta över att gå till jobbet varje dag.

Under fjärde kvartalet skrevs avtal med en större försäkringskund om ett helhetsåtagande för utveckling av ett nytt tjänstepensionssystem, ett fint bevis på C.A.Gs kompetens inom Bank & Finanssektorn. Vi är också stolta över att ha fått fler uppdrag inom bekämpning av välfärdsbrott åt en större utbetalande myndighet och inom Financial Crime-bekämpning åt en medelstor bank.

Under kvartalet startade vi ett flertal nya uppdrag hos nuvarande kunder, bland andra IVO, ID06, Länsförsäkringar, Handelsbanken och SEB samt hos nya kunder som Avanza, IKANO Banken och Gilbarco Veeder-Root.

Fortsatt god marknadsutveckling

Efterfrågan på marknaden är god och vi ser en positiv utveckling framöver. Vår största utmaning, som för de flesta inom sektorn, blir att fortsätta att hålla uppe rekryteringstakten. C.A.G erbjuder en familjär och långsiktig miljö att utvecklas i och det ska vi hålla fast vid. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare och kunder för att ni bidragit till vår framgång under 2021. Med en stark värderingsdriven verksamhet, ett relevant erbjudande av djup kompetens, ökande återkommande intäkter och en marknad i snabb utveckling är C.A.G väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt. Jag ser fram emot ett spännande 2022 med stor passion för utveckling.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/ir/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

 

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00,

 

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Försvar, Hälsa & Vård samt Handel & Tjänster. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 375 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group