C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2020

Pressmeddelande, 2020-08-13

Omsättningstillväxt och ökad rörelsemarginal

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 139,9 (124,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 12,3% varav förvärvad tillväxt 20,1% och organisk tillväxt -7,8%

 • Justerad EBITA uppgick till 14,8 (9,3) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 10,6% (7,5)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 14,8 (9,0) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 10,6% (7,2). Rörelseresultatet har påverkats positivt av sänkta arbetsgivaravgifter om 4,3 MSEK med en positiv effekt på justerad EBIT-marginal om 3,1%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 (24,0) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 319 (309) och vid periodens slut till 318 (307)
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (6,3) MSEK, en ökning med 38%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,30 (0,96) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 639 996 (6 503 713)
 • Första halvåret i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 281,9 (255,3) MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,4% varav förvärvad tillväxt 19,5% och organisk tillväxt -9,1%

  • Justerad EBITA uppgick till 26,0 (23,3) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 9,2% (9,1)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 26,0 (22,6) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 9,2% (8,9). Rörelseresultatet har påverkats positivt av sänkta arbetsgivaravgifter om 5,5 MSEK med en positiv effekt på justerad EBIT-marginal om 1,9%
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,0 (37,3) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 322 (314) och vid periodens slut till 318 (307)
  • Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (16,8) MSEK, en minskning med 6%
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,38 (2,59) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 627 923 (6 503 713)

  • VD kommenterar

   Omsättningstillväxt och ökad rörelsemarginal

   C.A.G visar en god utveckling med omsättningstillväxt och stärkt rörelsemarginal för årets andra kvartal. Omsättningen om 140 MSEK är den högsta någonsin, drivet av de framgångsrika förvärven av C.A.G Engvall Security och C.A.G Consoden. Bolagen har integrerats väl i C.A.G och visar god lönsamhet och positiv utveckling. Vi levererar under kvartalet en kraftigt ökad rörelsemarginal jämfört med föregående år. Även efter effekten av sänkta arbetsgivaravgifter ökar vi rörelsemarginalen med över 17%, ett styrkebesked i coronatider.

   Vi har anpassat oss smidigt till de nya förhållanden som gäller, med distansarbete och digitala kundmöten. Vi var väl förberedda tekniskt redan innan covid-19 och våra medarbetare har klarat omställningen med glans. Många saknar ändå de fysiska kontakterna med kunder och kollegor och vi gör vårt yttersta för att ses digitalt så ofta och personligt som möjligt.

   Nya affärer och avtal

   Vi har fortsatt att vinna nya affärer och avtal. Under kvartalet startade vi nya uppdrag på bl a Tillväxtverket, SEB, Hyresgästföreningen, Regeringskansliet, Skandia, Veoneer, Konjunktur­institutet, PRI, Bombardier och Movestic Liv och Pension, för att nämna några. Dessutom fick vi fler förtroenden för uppdrag inom försvarssektorn, som visat en stabil efterfrågan under första halvåret trots coronakrisen. Slutligen kan nämnas att vi tecknat ramavtal med Riksgälden inom ett av våra specialistområden.

   Bra balans mellan privat och offentlig sektor

   Vi tror på en fortsatt god utveckling inom försvarssektorn och har efter förvärven 21% av våra intäkter i segmentet. Inom Hälsa, Vård och Omsorg har kunderna av naturliga skäl pressats av coronasituationen men vi ser ett något ljusare läge under hösten. Offentlig sektor, som nu utgör ca hälften av våra intäkter, har generellt stora behov inom digitalisering och vi är väl positionerade för att fortsätta ta affärer här. Att Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster förlängts till och med december 2022 är positivt för oss då det ger mer långsiktighet i affärer både med kunder och potentiella underkonsulter. Bank & Finanssektorn där vi har ca 26% av våra intäkter, har stått emot krisen relativt väl. Även om vi påverkats av prispress inom segmentet så ser vi en fortsatt god efterfrågan med stora behov av digitalisering och modernisering av bankers och portföljförvaltares interna och externa IT-miljöer. Vi gläds också över att vi under kvartalet tecknat ett förnyat 3-årsavtal med en av våra större kunder, Fjärde AP-fonden, för konsulttjänster och drift av IT-lösningar.

   Väl positionerade i en framtidsbransch

   C.A.G har en god finansiell position och en stabil verksamhet. Mot den bakgrunden är vår ambition att fortsätta driva vår utveckling vidare med både förvärvsdriven och organisk tillväxt. Vi arbetar hårt för att stärka den organiska tillväxten. Självständiga dotterbolag, intressanta stabila kunduppdrag, Great Place to Work-certifiering och en stark finansiell ställning är bra förutsättningar för att lyckas med det. Mot den bakgrunden ser jag fram emot en spännande höst. Den kommer säkerligen att fortsätta att utmana oss med ett föränderligt covid-19-läge och svagare världskonjunktur. C.A.G är väl positionerat och förberett för detta och vi ser fram emot att fortsätta möta behoven inom vår spännande framtidsbransch, med stark passion för utveckling.

   För ytterligare information, kontakta:

   Åsa Landén Ericsson, VD C.A.G Group AB

   Asa.landencag.se, 070-208 64 90

   Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

   Tel: 08-4638300

   Email: certifiedadviserpenser.se

   Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti kl. 08.30 (CET).

   Om C.A.G.

   C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group