C.A.G Delårsrapport, kvartal 2 2021

Pressmeddelande, 2021-08-12

Hög tillväxt, ökat resultat och förvärv

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 171,5 (139,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 22,6% (12,3), varav förvärvad tillväxt 16,0% (20,1) och organisk tillväxt 6,6% (-7,8)
 • Justerad EBITA uppgick till 16,6 (14,8) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 9,7% (10,6). Föregående års marginal exklusive sänkta arbetsgivaravgifter om 4,3 MSEK uppgick till 7,5%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,9 (26,9) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 372 (319) och vid periodens slut till 372 (318)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,2 (8,6) MSEK, en ökning med 18%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,46 (1,30) SEK och vägt antal aktier före utspädning uppgick till 6 996 672 (6 639 996)

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 333,4 (281,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 18,3% (10,4), varav förvärvad tillväxt 13,8% (19,5) och organisk tillväxt 4,5% (-9,1)
 • Justerad EBITA uppgick till 29,6 (26,0) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,9% (9,2). Föregående års marginal exklusive sänkta arbetsgivaravgifter om 5,5 MSEK uppgick till 7,3%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,2 (40,7) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 367 (322) och vid periodens slut till 372 (318)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 (15,8) MSEK, en ökning med 13%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,61 (2,38) SEK och vägt antal aktier före utspädning uppgick till 6 836 094 (6 627 923)

VD kommenterar

God utveckling i takt med de finansiella målen

Under andra kvartalet fortsatte vår affär att utvecklas väl med en hög tillväxt om 23%. Särskilt nöjd är jag över att första kvartalets förnyade organiska tillväxt ytterligare stärkts och uppgår till 6,6% i Q2. Samtidigt ökar det justerade resultatet med 18%. Exklusive effekten av de reducerade arbetsgivaravgifterna som gällde alla svenska bolag föregående år, ökar vårt resultat med hela 58%.

Utvecklingen innebär att vi taktar väl mot att uppfylla våra finansiella mål om en omsättning på 700 mkr på rullande basis vid utgången av 2021 och en justerad EBITA-marginal om 8 procent över en konjunkturcykel. Det är tillfredställande att de mål vi kommunicerade till aktieägarna i samband med börsnoteringen i december 2018 är inom räckhåll och att vi kan blicka framåt med tillförsikt.

Hög förvärvstakt

Efter två genomförda förvärv hittills i år i form av e-handelsbolaget Ateles och Business Intelligence-bolaget Cadeia hade vi glädjen att kunna offentliggöra ett tredje förvärv i juni. Per 1 juli ansluter LC24 till C.A.G Datastöd. LC24 är ett mindre men strategiskt förvärv som stärker de återkommande intäkterna och kompletterar den existerande verksamheten inom drift- och förvaltning på ett utmärkt sätt. LC24 har liksom C.A.G Datastöd ett stort kundfokus och en positiv kultur vilket bäddar för en smidig integration. Förvärvet möjliggör ett bredare kunderbjudande bland annat på säkerhetssidan där efterfrågan på tjänster inom säker IT-drift är stor.Vi är också nöjda med att full tilläggsköpeskilling nu faller ut för Cadeia-förvärvet då bolaget presterat över de utsatta målen och tagit nya affärer. I juni tecknade vi avtal med Mathem för ett projekt inom finansiell rapportering och planering, en affär som bekräftar det fina förtroende som våra kunder visar verksamheten.

Affärer och marknad

Under kvartalet var efterfrågan från kunderna generellt fortsatt god och många nya uppdrag startades. Utöver den glädjande affären med Mathem som jag nämnde ovan fick vi nya förtroenden från bland andra ID06, SKR, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Cliens Kapitalförvaltning, Trygg Hansa, Tillväxtverket, Atlas Copco, Xylem och Postnord. I juni förlängdes också ett viktigt ramavtal med Finansinspektionen med ytterligare 12 månader.Inom e-handel anordnade C.A.G Ateles i maj ett seminarium kring e-handelsplattformen Pimcore där över 200 deltagare anslöt, ett gott bevis på det fortsatt stora intresset för effektiva e-handelslösningar.

Även inom cybersecurity är efterfrågan fortsatt god. Drivet av den senaste tidens händelser där många bolag drabbats av skador efter IT-attacker har kundernas insikt om behovet av en förstärkt IT-säkerhet ökat. Under kvartalet har vi som en konsekvens av detta skrivit avtal med ett flertal kunder inom Bank & Finans, Handel och Offentlig sektor.

En kompetent och omtänksam arbetsplats med hållbarhet i fokus

Att hållbarhetsfrågorna är viktiga både för planeten och vår arbetsmiljö framstår klarare än någonsin. I ljuset av detta är jag glad och nöjd över att C.A.G under kvartalet certifierades enligt miljöstandarden ISO14001. Certifieringen bidrar till ett ökat medvetande och ett antal konkreta miljöåtgärder som även stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Det råder fortsatt resursbrist på den svenska IT-marknaden och att rekrytera kompetenta medarbetare är ett hårt arbete. Den satsning som vi påbörjade i januari för att förstärka vår rekryteringsprocess visar lovande resultat och vi fortsätter att satsa hårt på att vara det bästa bolaget för konsulten, där vi kan erbjuda ”Det lilla i det stora”. C.A.Gs värderingar är ”Kompetent, Omtänksam, Långsiktig”. Det är inte bara ord utan det är viktigt att vi genomsyras av och lever våra värderingar. Trots fortsatta covid-restriktioner har vi under våren genomfört ett stort antal aktiviteter som visar att vi gör just detta. Ett exempel kommer från C.A.G Engvall Security som utan ersättning hjälpt Livskämpar AB att ta fram en omtänksam digital app, Lumeno, för att motverka psykisk ohälsa. C.A.G Senseus genomförde under kvartalet en digital SAFe-utbildning, agil projektledning, en efterfrågad kompetens både internt och externt.

Under de senaste 10 åren har CAG långsiktigt engagerat sig inom idrotten. I OS i Tokyo stöttar vi Sveriges främsta gymnast Jonna Adlerteg och i Paralympics deltar C.A.G-sponsrade ryttare. I Gotland Runt deltog C.A.G-båten traditionellt och vann i år en etapp. Detta är bara några exempel på hur vi på C.A.G arbetar omtänksamt, kompetent och långsiktigt. Det är energigivande och den energin, påfylld av de fina resultat vi presterat under årets första halvår, tar vi med oss i höst och i vårt fortsatta arbete med Passion för Utveckling.

För ytterligare information, kontakta:             

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group