C.A.G Delårsrapport kvartal 3 2019

Pressmeddelande, 2019-11-08

Ökat resultat och stärkt kassaflöde


Tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 99,8 (97,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,0 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -2,4 %
 • Justerad EBITA uppgick till 5,2 (4,9) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 5,3 % (5,1)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 (4,6) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 5,0% (4,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (-3,2) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (323) och vid periodens slut till 311 (327)
 • Resultat efter skatt1 uppgick till 3,2 (4,7) MSEK, en minskning med 31%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,49 (0,86) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 527 884 (5 443 713)

 • Perioden januari – september i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 355,2 (354,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 0,2 %, varav förvärvad tillväxt 1,2 % och organisk tillväxt -1,0 %. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades föregående år uppgick den organiska tillväxten till 3,1%.
 • Justerad EBITA uppgick till 28,6 (25,3) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,0% (7,1)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,7 (24,3) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 7,8% (6,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 (12,7) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 316 (327) och vid periodens slut till 311 (327)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,1 (15,1) MSEK, en ökning med 33%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 3,08 (2,84) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 511 858 (5 322 131)

  VD kommenterar
  Resultatet för årets tredje kvartal förbättrades något mot föregående år och kassaflödet stärktes, vilket är glädjande. Tredje kvartalet är en utmaning med få tillgängliga timmar och en generellt sett lägre aktivitetsnivå på marknaden. I år kan vi konstatera att starten på säsongen efter semesterperioden varit trögare än föregående år. Signalerna om en svagare konjunktur har inneburit en lite mer avvaktande hållning hos kunderna. Framöver kommer vi troligen att se en mer normaliserad marknadssituation efter ett antal år med mycket stark efterfrågan. Vår bedömning är dock att behovet av IT-tjänster och digitalisering är fortsatt stort; den underliggande efterfrågan finns utan tvekan.

  I en mer normal konjunktur är det viktigt att ha en väldefinierad marknadsposition, goda kundrelationer och erfarna konsulter. Vår bedömning är att C.A.G är väl positionerat för framtiden på dessa punkter. En av många styrkor är att vi sedan i våras är en av få innehavare av Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och Tjänster, som alla myndigheter och ett stort antal offentliga aktörer kan avropa mot. Vi ser en fortsatt stabil efterfrågan inom offentlig sektor, även om aktivitetsnivån har minskat något inom Hälsa, Vård & Omsorg. Försvarsegmentet, där vi har en ökad närvaro i och med förvärvet av Engvall Security, är fortsatt starkt och väntas öka ytterligare i takt med att Försvarsmakten och FMV stärker sina förmågor med de utökade medel de nu tilldelas.

  Den digitala innovationen är i ständig utveckling inom i princip alla områden i samhället och näringslivet. Det gäller inte minst inom våra fokuserade kundsegment Hälsa, Vård & Omsorg, Bank & Finans och Försvar. C.A.G levererar kund- och samhällsnytta i alla dessa sektorer och det är vi stolta över. Exempel på det är projekt inom säker recepthantering i vården, automatiserade bedrägerikontroller för myndigheter och banker och verifiering av IT-plattformar för Försvarsmaktens internationella missioner. Vi är också stolta över att sköta drift av både finansiella expertsystem och kontorsIT-miljöer åt framstående portföljförvaltande kunder, både inom det offentliga pensionssystemet och åt namnkunniga privata förvaltningsbolag.

  Under kvartalet påbörjades nya och utökade uppdrag åt kunder som exempelvis eHälsomyndigheten, Min Doktor, EVI Industries, Trimble, DeLaval, Scania IT, Regeringskansliet, Skolverket, Stockholms Universitet, Swedbank och Nasdaq. Efter kvartalets slut fick vi glädjande besked om ett utökat förtroende från Tredje AP-fonden för leverans av infrastrukturtjänster, ett bevis på att de är nöjda med vårt långvariga samarbete. Avtalet sträcker sig över 2 år med option på förlängning.

  Vi är fortsatt inte nöjda med den organiska tillväxten som stannade på ett negativt utfall. Förvärvet av Engvall Security, som tillträddes per 1 augusti, bidrog dock med en förvärvad tillväxt om 4,4 procent. Vår absoluta ambition är självfallet en återgång till positiva organiska tillväxttal. För att vi ska lyckas med det är det viktigt för oss att rekrytera och behålla medarbetare, både för att växa och för att leverera värde och stabilitet till våra kunder. En viktig komponent i det arbetet är kompetensutveckling. Den viktigaste kompetensutvecklingen får våra konsulter genom sina uppdrag, där de ofta arbetar i teknikens framkant. Men det är även viktigt med ren utbildning och kompetensutbyte mellan våra medarbetare. Den 17 oktober arrangerade vi det första eventet i en traditionsenlig serie, Inspirationskväll med C.A.G. Där bjöds alla våra medarbetare på föreläsningar inom bland annat AI, Säkerhet, Digitalisering, Förändringsledning och automatiserade lösningar för anti-penningtvätt och bedrägerikontroller. Det blev en mycket lyckad kväll där även kunder och potentiella medarbetare fick ta del av våra duktiga interna föreläsares kunskap. Stärkta av detta arbetar vi vidare under devisen Passion för utveckling för en bra avslutning på 2019.

  För ytterligare information, kontakta: Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Åsa Landén Ericsson Tel: 08-4638300

  VD CAG Group AB Email: certifiedadviser@penser.se

  Asa.landencag.se

  070-208 64 90


  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.30 (CET).

  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 • Kontakta oss

  Åsa Landén Ericsson

  VD och koncernchef

  CAG Group