C.A.G Delårsrapport kvartal 3 2020

Pressmeddelande, 2020-10-23

Fortsatt tillväxt och ökad rörelsemarginal

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 107,4 (99,8) MSEK, motsvarande en tillväxt om 7,6% varav förvärvad tillväxt 13,7% och organisk tillväxt -6,2%
 • Justerad EBITA uppgick till 7,1 (5,2) MSEK och justerad EBITA-marginal ökade till 6,6% (5,3)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,1 (5,0) MSEK och justerad EBIT-marginal ökade till 6,6% (5,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 (3,8) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 315 (309) och vid periodens slut till 316 (311)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (3,2) MSEK, en ökning med 36%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,66 (0,49) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 639 996 (6 527 884)
 • Perioden januari-september i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 389,3 (355,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 9,6% varav förvärvad tillväxt 18,0% och organisk tillväxt -8,4%

  • Justerad EBITA uppgick till 33,0 (28,6) MSEK och justerad EBITA-marginal ökade till 8,5% (8,0)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,0 (27,6) MSEK och justerad EBIT-marginal ökade till 8,5% (7,8). Rörelseresultatet har påverkats positivt av sänkta arbetsgivaravgifter om 5,6 MSEK med en positiv effekt på justerad EBIT-marginal om 1,4%
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,4 (41,1) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 320 (316) och vid periodens slut till 316 (311)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,2 (20,1) MSEK, en ökning med 1%
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 3,04 (3,08) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 631 977 (6 511 858)

  • VD kommenterar

   Fortsatt tillväxt och ökad rörelsemarginal

   Under årets tredje kvartal fortsatte vi vår positiva trend och levererade ett stärkt resultat. I kvartalet ökade den justerade rörelsemarginalen till 6,6% från 5,0% året innan vilket känns bra givet att kvartalet inte bara varit fortsatt påverkat av coronapandemin utan också innehåller sommarmånaderna då aktivitetsnivån hos våra kunder är klart lägre än normalt. Under kvartalet har C.A.G inte mottagit något statligt stöd i form av sänkta arbetsgivaravgifter vilket understryker styrkan i vår leverans. Omsättningen fortsatte öka med ca 8%, primärt drivet av det framgångsrika förvärvet av Consoden i januari.

   Glädjande är också att vi efter kvartalets slut lanserar en Security Operations Center-tjänst, som övervakar och hanterar IT-säkerhets-incidenter i kundernas driftsmiljöer. Tjänsten kombinerar på ett mycket kvalificerat sätt C.A.Gs styrkor inom IT- och informations-säkerhet och IT-drift. Vi är glada över att redan från start leverera SOC-tjänsten till ett antal samhällsviktiga kunder inom Bank & Finanssektorn.

   Relativt god efterfrågan och nya uppdrag

   Efterfrågan efter sommaren har varit över förväntan och vi har fortsatt att vinna nya uppdrag. Under kvartalet påbörjades uppdrag för exempelvis Folksam, Movestic, Handelsbanken, Finansinspektionen, Skandia, Veoneer, OKQ8, Skolverket, Försvarsmakten och FMV. Konkurrensen om uppdragen har hårdnat då uppdrag inom coronadrabbade branscher som t ex resor och transport avslutats vilket har ökat utbudet på marknaden och inneburit en viss ökad prispress. Vi förväntar oss en stabilare prisbild framöver men den relativt goda prisutvecklingen under de senaste åren kan komma att stanna av något.

   Tittar man framåt så indikerar prognoserna för både BNP och efterfrågan på IT-marknaden ett ljusnande läge framöver. Radar Ecosystem Specialists som bevakar IT-marknaden i Norden prognosticerar nu en snabbare återhämtning än man tidigare trott och räknar med en återhämtning av IT-marknaden med 5% under 2021 samt med 3-4% under de kommande åren, vilket skulle innebära att marknaden är tillbaka på 2019 års nivå redan i Q3 2021.

   Återkommande intäkter i en krävande och solid marknadsnisch

   Inom Bank & Finans, som är ett av våra fokuserade kundsegment, har vi flera affärsmodeller. Vi levererar expertkonsulttjänster till större kunder som storbankerna och Finansinspektionen med flera.

   Dessa leveranser sker ofta inom ramen för större projekt där C.A.G har ett delansvar, ofta via en timbaserad leverans. Den andra affärsmodellen bygger på långa avtal, ofta 3-årsavtal, som innebär stabila, återkommande intäkter. Här levererar vi drift och förvaltning av kontors-IT och finansiella expertsystem, primärt till portföljförvaltande kunder som exempelvis Fjärde AP-fonden, Alecta och Carnegie. Sammantaget utgörs ca 15% av C.A.Gs totala intäkter av dessa återkommande intäkter. Detta är en stor styrka då det ger en värdefull visibilitet och stabilitet i intäktsmixen. Våra portföljförvaltande finanskunder är också hälsosamt krävande; de behöver och får en mycket hög servicegrad. Att finansaktörernas IT-miljö fungerar är självfallet absolut verksamhetskritiskt och vi på C.A.G är stolta över att få bidra till en välfungerande och högkvalitativ IT-miljö hos våra finansiella kunder.

   Väl positionerade i en framtidsbransch med ljusnande utsikter

   C.A.Gs finansiella position är stark och vår ambition är fortsatt att driva både förvärvsdriven och organisk tillväxt. Med ett något förbättrat coronaläge ser vi att aktiviteten på förvärvssidan ökar jämfört med vårens avvaktande läge och vi avser att delta aktivt på förvärvsmarknaden. Vi arbetar även hårt för att stärka den organiska tillväxten och fortsätter att rekrytera. Vi hittar också nya vägar för att behålla och kompetensutveckla våra medarbetare t.ex. via den serie webinarier som vi genomför under hösten.

   Jag ser fram emot att med stark passion för utveckling och tillsammans med alla kompetenta, omtänksamma och långsiktiga medarbetare på C.A.G, fortsätta möta behoven hos våra kunder och få bidra till deras framtida utveckling.

   För ytterligare information, kontakta:

   Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

   Asa.landencag.se, 070-208 64 90

   Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

   Tel: 08-4638300

   Email: certifiedadviserpenser.se

   Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.30 (CET).

   Om C.A.G.

   C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group