C.A.G publicerar nya finansiella mål för 2022 – 2025

Pressmeddelande, 2021-10-27

C.A.Gs utveckling under innevarande år innebär att vi taktar väl mot att uppfylla de finansiella mål vi kommunicerade till aktieägarna i samband med börsnoteringen i december 2018. Våra nu gällande finansiella mål är att nå en omsättning på 700 mkr på rullande basis vid utgången av 2021 och en justerad EBITA-marginal om 8 procent över en konjunkturcykel.

Vår bedömning är att marknaden återhämtas väl efter pandemin och att C.A.G har en god position för fortsatt lönsam tillväxt. Vi uppdaterar därför de finansiella mål som gällt perioden 2018 – 2021 och sätter nya mål för 2022 – 2025.

C.A.G.s långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos, utan snarare som en ambition vilken styrelsen och ledande befattningshavare anser är rimliga långsiktiga förväntningar för bolaget.

De uppdaterade målen lyder:

Genom att kombinera organisk tillväxt med förvärv är koncernens ambition att växa under stabil lönsamhet och att vid utgången av räkenskapsåret 2025 uppnå en omsättning om 1 000 MSEK samt att den justerade EBITA-marginalen successivt ska öka till 10 procent.

Bolagets utdelningspolicy står fast. Den innebär att minst 50 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna, dock ska hänsyn tas till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten.

C.A.Gs hållbarhetsarbete går att läsa om i den lagstadgade Hållbarhetsrapporten för 2020 som återfinns separat och som del av Årsredovisningen för 2020, på www.cag.se/investor-relations.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email:

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.15 (CET).

Om C.A.G

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa & Vård samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group