CAG Boksluts­kommuniké 2023: Ett framgångsrikt 2023

Pressmeddelande, 2024-02-20

Ett framgångsrikt 2023

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 251,8 (239,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,3%, varav organisk tillväxt 4,6% och förvärvad tillväxt 0,7%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till 2,8%
 • Justerad EBITA uppgick till 25,9 (26,6) MSEK. Justerad EBITA-marginal 10,3% (11,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 (43,2) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 446 (441) och vid periodens slut till 448 (439)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,7 (18,1) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 2,47 (2,52) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 167 602)

Helåret 2023 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 893,5 (799,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 11,7%, varav organisk tillväxt 1,9% och förvärvad tillväxt 9,8%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till 2,2%
 • Justerad EBITA ökade med 13% till 82,3 (73,1) MSEK. Justerad EBITA-marginal 9,2% (9,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,4 (90,5) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 436 (402) och vid periodens slut till 448 (439)
 • Resultat efter skatt ökade med 11% och uppgick till 53,4 (48,3) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 7,46 (6,79) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 104 671)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 3,90 (3,60) kronor per aktie

VD Åsa Landén Ericsson kommenterar:

CAG fortsätter att leverera omsättningsrekord även i årets sista kvartal. Trots att kvartalet innehöll en arbetsdag färre ökar vi omsättningen organiskt med 4,6 procent och via förvärv med 0,7 procent till 252 MSEK (239). EBITA-marginalen landar på 10,3 procent (11,1) trots den negativa kalendereffekten.

Det innebär att CAG kan summera ett framgångsrikt 2023. På helåret växer vi omsättningen med nära 12 procent till 894 MSEK (800) och den justerade EBITA-marginalen ökar till 9,2 procent (9,1). Det är särskilt glädjande då 2023 hade två arbetsdagar färre än 2022 och vissa marknadssegment varit något svagare än under det urstarka 2022.

Nya affärer och god efterfrågan inom Försvar och Bank & Finans

Under kvartalet fortsatte vi att göra många nya intressanta affärer. Försvarssegmentet går fortsatt starkt och även inom Bank & Finans är efterfrågan god, drivet av stora digitaliseringsbehov och ökade regulatoriska krav.

Inom Bank & Finans är CAG starkt inom Drift & Förvaltning och specialistområden som AFC (Anti Financial Crime), AML (Anti Money Laundering), betalningslösningar samt verksamhetsnära systemutveckling. Flera nya uppdrag tillkom under kvartalet, bland annat för Handelsbanken, Swedbank, Folksam och Länsförsäkringar.

Inom övriga segment vanns uppdrag hos bland andra FMV, den norska motsvarigheten FMA, Försvarsmakten, BAE Systems Hägglunds, Praktikertjänst, Recipharm, IVO och Riksidrottsförbundet. Vi har också fått förtroendet att införa ett nytt budget- och prognossystem hos en större fastighets-förvaltare.

Inom systemutvecklingsnära områden ser vi ett högre konkurrenstryck, nu även ökande inom offentlig sektor i spåren av återhållsamma offentliga budgetar för 2024. Tack vare vårt breda erbjudande och seniora verksamhetsnära kompetens tar vi nya affärer, men konkurrensen om uppdragen är större. Dock är de underliggande behoven stora varför vi räknar med en fortsatt tillfredställande utveckling, men med en något svagare start 2024.

Per 1 november 2023 trädde det nya ramavtalet med Kammarkollegiet avseende Programvaror och Tjänster, Systemutveckling, i kraft. Det fortsatta förtroendet från Kammarkollegiet ger oss goda möjligheter att förnya befintliga uppdragsavtal och utöka leveransen med nya intressanta uppdrag. Det förnyade avtalet är ett fint bevis på CAG:s stora leveranskapacitet och höga kompetens inom offentlig sektor.

Stark strategisk position på en dynamisk marknad

Sedan börsnoteringen 2018 har vi metodiskt levererat på våra mål och stärkt vår strategiska position. Vi har utökat närvaron inom Försvar och Infrastruktur, kompletterat våra tjänster inom Systems Lifecycle Management, Cyber Security, Business Intelligence och e-handel och via stark tillväxt inom Drift & Förvaltning behållit andelen återkommande intäkter på 20 procent av omsättningen. Vi har adderat viktiga ramavtal och stärkt vår kundbas. Vi har vunnit tredjeplatsen i Great Place to Work tack vare våra nöjda medarbetare och ökat synligheten på marknaden. Vi utvecklar vår tekniska spetskompetens genom kontinuerligt lärande. Inom AI görs stora insatser internt och tillsammans med våra kunder. Vår finansiella position är stark och vi ser fortsatta möjligheter till strategiska förvärv om rätt situation uppstår.

Mot denna bakgrund ser jag fram emot en fortsatt långsiktig och god utveckling under kommande år tillsammans med alla duktiga kollegor på CAG.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här:

Rapporter & Presentationer

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 08.30 (CET).Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology.

Lasting impact .CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Certified Adviser och likviditetsgarant är Carnegie Investment Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group