CAG Delårsrapport, juli – september 2023: Tillväxt och stabil marginal

Pressmeddelande, 2023-10-27

Tillväxt och stabil marginal

Kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 181,8 (177,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,5%, varav organisk tillväxt 1,6% och förvärvad tillväxt 0,9%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till 2,1%
 • Justerad EBITA uppgick till 11,3 (11,3) MSEK. Justerad EBITA-marginal 6,2% (6,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,5 (-2,5) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 433 (440) och vid periodens slut till 438 (441)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (5,4) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,92 (0,75) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 158 306)

Perioden i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 641,7 (560,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 14,5%, varav organisk tillväxt 0,8% och förvärvad tillväxt 13,7%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till 2,1%
 • Justerad EBITA ökade med 21% och uppgick till 56,4 (46,5) MSEK. Justerad EBITA-marginal 8,8% (8,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,0 (47,3) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 432 (392) och vid periodens slut till 438 (441)
 • Resultat efter skatt ökade med 18% och uppgick till 35,7 (30,2) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 4,98 (4,26) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 083 463)

VD Åsa Landén Ericsson kommenterar:

CAG fortsätter att växa i årets säsongsmässigt svagaste kvartal, trots att kvartalet i år innehöll en arbetsdag mindre. Omsättningen är den högsta i ett tredje kvartal för CAG och uppgick till 182 MSEK. Vi levererade en stabil justerad EBITA-marginal om 6,2 procent (6,4) trots den negativa kalendereffekten. Vår kostnadskontroll är fortsatt god och vi har hittills kompenserat det ökade kostnadsinflationstrycket med fortsatta prisjusteringar.

Med en omsättning som de första nio månaderna 2023 växer med ca 15 procent till 642 MSEK (560) och en ökad marginal om 8,8 procent (8,3) fortsätter vi takta väl i linje med CAG:s finansiella mål. Vi har en stark finansiell position och ser fortsatta möjligheter till strategiska förvärv om rätt situation uppstår framöver.

Nya affärer i en mer diversifierad marknad

Efter kvartalets slut tilldelades vi ramavtal med Kammarkollegiets avseende Programvaror och Tjänster, Systemutveckling. Avtalssignering är påbörjad. Det förnyade förtroendet från Kammarkollegiet betyder mycket för vår fortsatta möjlighet att leverera tjänster till offentlig sektor och är ett utmärkt intyg på CAG:s stora leveranskapacitet och höga kompetens inom området.

Under kvartalet fortsatte vi att göra bra affärer. Som förväntat går försvarssegmentet starkt och efterfrågan inom Bank & Finans är fortsatt god, särskilt inom Drift & Förvaltning och specialistområden som AML (anti-penningtvätt), anti-fraud och betalningar. Inom systemutvecklingsnära områden ser vi ett ökat konkurrenstryck även om vi även här tar nya affärer tack vare vårt breda erbjudande och seniora expertkonsulter med stor verksamhetsnära erfarenhet. I tillägg till Försvar och Bank & Finans ser vi också en fortsatt stabil efterfrågan från offentlig sektor, med några undantag.

Under kvartalet har Drift & Förvaltningsaffären fortsatt att vinna nya kunder och affärer. Bland annat tecknades avtal med fondförvaltaren Prior Nilsson innefattande transition till molntjänster samt leverans av användarsupport, Managed365, Modern Workplace, nätverk och kommunikation samt säkerhetstjänster (SOC) för fondens medarbetare.

Den goda tillväxten inom Drift & Förvaltningsaffären, med sin högkvalitativa kundbas inom Bank & Finans och tjänstesektor, innebär att våra återkommande intäkter fortsatt utgör 20 procent av vår totala omsättning.

Ett annat exempel på en värdeadderande affär, denna hos en befintlig kund inom private equity, är ett projekt för att strömlinjeforma arbetssätt och informationsflöden med hjälp av Microsoft Teams, en verksamhetsnära teknikutveckling med stort kundvärde.

CAG arbetar också med verksamhetsnära projekt inom medtech, främst i Öresund och Danmark. Ett exempel på det är ett projekt för ett världsledande danskt läkemedels- och bioteknikbolag som syftar till att vidareutveckla kundens produktarkitektur och arbetssätt. Målet är att korta time-to-market för nya produkt-lanseringar med bibehållen kvalitet. CAG hjälper kunden med utbildning och metodik för Modellbaserad Systems Engineering och Product Line Engineering.

Som vi tidigare berättat tecknade vårt e-handelsbolag i juli ett större avtal om leverans av en e-handelslösning med PIM till norska Sykehusapotekene, ett prestigeprojekt för de fyra norska hälsoregionerna som nu är i full gång.Under kvartalet har nya uppdrag även vunnits hos bland andra Husqvarna, Saab, BAE Systems Hägglunds, Finansinspektionen, Swedbank, eHälsomyndigheten, FMV, PRV, Länsförsäkringar, Wallenberg Foundations och Sandvik.

AI driver intern effektivitet och nya kundbehov

Ingen har väl undgått den explosiva utvecklingen inom AI. För CAG kommer utvecklingen att möjliggöra ökad effektivitet inom många områden, bland annat inom systemutveckling, något som kommer våra kunder tillgodo via ökad produktivitet och innovation. Vår bedömning är att behovet av systemutvecklare inte kommer att minska, snarare tvärtom. Våra kunder har också stora behov av verksamhetsnära rådgivning då AI påverkar i stort sett alla områden i olika aspekter. Med CAG:s seniora och verksamhetsnära kompetens är vi väl positionerade för att hjälpa kunderna inom AI-området framöver.

CAG Intro och fortsatta rekryteringssatsningar

I mitten av september hade vi glädjen att välkomna över 20 nya medarbetare till CAG på vår koncerngemensamma introduktionsdag CAG Intro. Bredden på deltagarna var stor, från nyexaminerade som gjort exjobb på CAG till erfarna utvecklare och verksamhetsexperter. Gemensamt för alla är ett djupt intresse för teknik och en vilja att bidra till kund- och samhällsnytta.

Att CAG fortsätter att rekrytera är ett styrketecken som visar att våra kundsegment är starka och vår kompetens efterfrågad. Vi fortsätter också arbetet med att stärka vårt varumärke till gagn för en god långsiktig utveckling för CAG framöver.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här:

Rapporter & Presentationer

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.30 (CET).Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group