CAG Delårsrapport, kvartal 3 2022

Pressmeddelande, 2022-10-27

Hög tillväxt och stark resultatökning

Kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 177,4 (134,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 32,4%, varav organisk tillväxt 11,8% och förvärvad tillväxt 20,6%
 • Justerad EBITA ökade med 97% och uppgick till 11,3 (5,8) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 6,4% (4,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-2,5) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 440 (373) och vid periodens slut till 441 (372)
 • Resultat efter skatt ökade med 251% och uppgick till 5,4 (1,5) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 240% och uppgick till 0,75 (0,22) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 158 306 (7 045 422)

Perioden i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 560,4 (467,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 19,9%, varav organisk tillväxt 11,1% och förvärvad tillväxt 8,8%
 • Justerad EBITA ökade med 32% och uppgick till 46,5 (35,3) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 8,3% (7,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,3 (37,8) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 392 (370) och vid periodens slut till 441 (372)
 • Resultat efter skatt ökade med 56% och uppgick till 30,2 (19,4) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 54% och uppgick till 4,26 (2,77) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 083 463 (7 002 754)

VD kommenterar:
God tillväxt inom alla verksamheter

Tredje kvartalet blev ytterligare ett bra kvartal för CAG. Totalt når vi en omsättning om 177 MSEK, en ökning om 32 procent och den högsta omsättningen i ett tredje kvartal i CAG:s historia. Resultatet ökar med hela 97 procent till 11,3 MSEK.

Extra glädjande är att alla våra verksamheter växer sina intäkter mot föregående år. I stort sett alla ökar även resultatet tack vare god beläggning och kostnadskontroll.

I kvartalet ser vi också den förväntade förbättringen inom e-handel, både resultat- och omsättningsmässigt. Vårt e-handelsbolag CAG Ateles vann i september mjukvarupartnern Pimcores ”Digital Experience of the Year Award” för sitt arbete med Melbye Scandinavia, vilket stärker CAG Ateles ställning som Nordens ledande Pimcore-partner.

Återkommande intäkter och god utveckling inom Bank & Finans

Det är värt att notera att Drift & Förvaltning fortsätter växa framgångsrikt och att CAG:s andel återkommande intäkter uppgår till 20 procent av omsättningen. Vår Drift & Förvaltningsverksamhet har en högkvalitativ kundbas, primärt inom Bank & Finanssektorn, och fortsätter att addera nya kunder och erbjuda ett ökat tjänsteutbud med högt kundvärde. Även konsultverksamheten inom Bank & Finans-segmentet går starkt med fina uppdrag inom exempelvis betalningssystem, AML (anti-penningtvätt), systemutveckling, regulatorisk efterlevnad och verksamhets­utveckling.

Försvarsaffären växer

Den 1 juli konsoliderades förvärvet av CAG Syntell. Bolaget har djup kompetens inom området Systems Lifecycle Management och de välrenommerade kunderna återfinns primärt inom Försvar (både industri och myndigheter), Infrastruktur (Energi, Väg, Vatten etc) och MedTech. CAG Syntell är ett välskött bolag som samarbetat med CAG under lång tid. Starten inom CAG har gått mycket bra med god tillväxt och resultat och de förväntade intäkts-synergierna hos kund ser ut att infrias med god marginal.

Nya ramavtal och uppdrag

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att ta nya affärer inom intressanta verksamhets- och teknikområden, med många samhällsviktiga uppdrag. Bland affärerna kan nämnas uppdrag för Länsförsäkringar, Handelsbanken, SEB, FMV, Försvarsmakten, E-hälsomyndigheten, Stockholm Exergi och Avanza.

God efterfrågan men ökad vaksamhet kring marknadsutvecklingen

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på marknaden med en hög aktivitetsnivå hos våra kunder. Givet omvärldsfaktorerna och konjunkturutvecklingen bevakar vi dock kontinuerligt våra kunders behov.

CAG har en stor närvaro inom Försvarssegmentet, nu även i ökande omfattning inom försvarsindustrin i tillägg till myndigheterna, och vi har totalt cirka hälften av våra intäkter inom offentlig sektor. Sveriges offentliga finanser är fortsatt goda och sektorn väntas fortsätta investera i digitalisering. Även inom Bank & Finans är digitaliserings-behoven stora och kunderna visar god investeringsvilja.

Totalt sett är vår nuvarande bedömning att efterfrågan är fortsatt stabil.

Vi ser fram emot att fortsätta driva vår strategiska agenda med ambitionen att bygga ett starkt, hållbart och väl-positionerat CAG.

Åsa Landén Ericsson, VD & koncernchef

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/ir/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom technology management, systemutveckling, cyber security, drift & förvaltning samt utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar & Publik sektor, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group