CAG Delårsrapport Q1 2024: Stabilt kvartal med ljusare utsikter

Pressmeddelande, 2024-04-24

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 232,2 (237,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om -2,0%, varav organisk tillväxt -2,0% och förvärvad tillväxt 0,0%. Exklusive underkonsultintäkter uppgick den organiska tillväxten till -0,7%
  • Justerad EBITA uppgick till 21,4 (25,5) MSEK
  • Justerad EBITA-marginal 9,2% (10,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,3 (18,4) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 451 (436) och vid periodens slut till 449 (432)
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,7 (17,1) MSEK
  • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 2,05 (2,38) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 167 602)

VD Åsa Landén Ericsson kommenterar:

CAG gör ett stabilt resultat i årets första kvartal. Som vi flaggade för i boksluts­kommunikén såg vi under perioden en svagare marknad inom systemutveckling i offentlig sektor samtidigt som kvartalet innehöll en arbetsdag mindre än föregående år. Omsättningen minskade med ca 2 procent. Kommande kvartal innehåller tvärtom en arbetsdag fler så på halvåret blir spelplanen jämförbar.

Föregående års marginal om 10,8 procent var CAG:s starkaste för ett första kvartal i modern tid så jämförelsen var tuff. 2024 års justerade EBITA-marginal om 9,2 procent är ur det perspektivet bra och visar CAG:s styrka med en balanserad kundbas inom intressanta segment, kompetenta seniora medarbetare och långa, goda kundrelationer.

Mot slutet av kvartalet ökade aktiviteten på marknaden och pipelinen med affärer ser tillfredsställande ut både inom vår framgångsrika Drift & Förvaltningsaffär och inom konsultrörelsen.

Vi fortsätter att aktivt titta på intressanta förvärv och har goda förutsättningar finansiellt för att fortsätta växa via förvärv med bra kassaflöden, låg belåning och en attraktiv struktur med självständiga dotterbolag som underlättar integrationen. Som vanligt är vi dock noggranna med att den strategiska och kulturella passningen mellan potentiella förvärv och CAG ska vara mycket god, det är en förutsättning och framgångsfaktor för ett lyckat förvärv.

Nya ramavtal och affärer

Under kvartalet tecknade vi ramavtal med IKANO Bank och med två större centrala myndigheter inom penetrationstester (cybersäkerhet). Vi har stärkt vår kapacitet inom pen-tester och är nu en ledande aktör inom området. Vi fick också flera nya uppdrag för rådgivning och implementation av DORA-regelverket (Digital Operational Resilience Act), ett cybersäkerhetsregelverk som syftar till att stärka den digitala motståndskraften inom finanssektorn. Här är CAG unikt väl positionerat då vi har djup kunskap inom både Cyber Security och Bank & Finans.

Inom finanssektorn fick vi också nya förtroenden av bl a Handelsbanken, Swedbank, IKANO Bank, Folksam och Nasdaq med projekt som rör AFC (Anti Financial Crime), regulatorisk efterlevnad/compliance, betalningslösningar och verksamhetsnära systemutveckling.

Inom Industrisegmentet startade vi uppdrag hos många stora exportdrivna kunder, bland andra Tobii, Saab, Atlas Copco och Scania inom områden som QA, Testautomation och Miljötestledning.

Goda utsikter inom Försvar och Samhällssäkerhet

Som förväntat fortsatte den goda efterfrågan inom Försvarssegmentet och nya uppdrag startades hos både FMV och Försvarsmakten. En liten dämpare på affären är att processen för säkerhetsgodkännande hos kontrollerande instanser fortfarande tar lång tid, vilket gör att konsulter med färdiga uppdragsbeställningar kan få vänta länge på projektstart. Detta gäller fler och fler uppdrag inom samhällssektorn och försvarsindustrin, inte bara för försvars-myndigheterna. Förutom att det tråkigt för våra medarbetare att inte komma i gång med efterfrågade och samhällsnyttiga uppdrag, kostar det pengar som vi och våra branschkollegor gärna skulle använda mer produktivt.

Inom systemutvecklingsnära områden ser vi fortsatt ett högre konkurrenstryck inom offentlig sektor. Tack vare vårt breda erbjudande och seniora verksamhetsnära kompetens tar vi kontinuerligt nya affärer men konkurrensen om uppdragen är fortsatt hög. Dock är de underliggande behoven stora varför vi räknar med en successiv återhämtning under året.

AI @ CAG

Utvecklingen inom AI-området är snabb. Vi jobbar intensivt med att utveckla förmågor inom AI tillsammans med våra kunder. Många av våra kunder arbetar i Microsoftmiljö och där hjälper vi till med rådgivning inom användarstrategier, säkerhets- och licensfrågor kring Microsoft 365 Copilot, den AI-drivna assistent som Microsoft nu integrerar i applikationer som till exempel Word, Excel och Outlook. Vi håller också workshops kring användning av LLM:s som till exempel ChatGPT. Rätt implementerade och använda kan LLM:s skapa stort värde i en organisation, men det kräver både kunskap och inspiration till ändrade arbetssätt. AI kommer också in på bred front inom systemutveckling och som del av programvaror och metodik inom bland annat AFC, AML, Compliance och cybersäkerhet. Vi har hållit flera större kompetensutvecklingsevents inom AI och kundträffar där vi delar med oss av insikter och kunskap. På sikt lär AI bli en naturlig del av de flesta mänskliga aktiviteter. Inom de närmaste åren kommer CAG att fokusera på att få mesta möjliga värde av utvecklingen och bidra positivt till våra kunders affärer.

CAG på 3:e plats i Great Place to Work

I förra veckan offentliggjordes resultatet av årets Great Place to Work-undersökning. Det är enormt glädjande att vi även 2024, precis som 2023, når hela vägen till en 3:e plats bland stora organisationer. Jag vill rikta ett stort tack alla CAG:are för förtroendet! Det ger energi till att fortsätta arbeta för ett CAG där vi alla trivs och vill göra nytta för våra kunder, varje dag.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här:

Rapporter & Presentationer

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 08.30 (CET).Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology.

Lasting impact .CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Certified Adviser och likviditetsgarant är Carnegie Investment Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group