Kallelse till årsstämma i CAG Group AB 2023

Pressmeddelande, 2023-03-29

KALLELSE TILL årsSTÄMMA i CAG Group ab (publ)

Aktieägarna i CAG Group AB, 559297-2504, kallas till årsstämma torsdagen 4 maj 2023 kl. 16.00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 april 2023,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per e-post till arsstamma@cag.se, eller per post till CAG Group AB, Box 7465, 103 92 Stockholm (märk kuvertet “Årsstämma”) senast den 27 april 2023.
 • Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

  Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 25 april 2023. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 27 april 2023.

  Ombud m.m.

  Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.cag.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter
 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Stämmans avslutande

 17. FÖRSLAG TILL BESLUT

  Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

  Valberedningen föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman.

  Punkt 9 – Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 3,60 kr (3,10) per aktie. Beräknat på antalet utestående aktier per 31 december 2022 motsvarar detta en total utdelning om 25 803 (21 841) MSEK. Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till bolagets ekonomiska ställning och kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 8 maj 2023 och beräknad dag för utbetalning är i så fall den 11 maj 2023.

  Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

  Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

  Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

  Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 360 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 kronor. Därutöver föreslås en ram om upp till 200 000 kronor att kunna utgå i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott. För det löpande arbetet i förvärvsutskottet uppbär ledamot 50 000 kronor. Är ordförande i förvärvsutskottet även ordförande i styrelsen, utgår inget arvode till denne. Om 200 000 kronor utnyttjas förutsätter det att utskottet har minst två ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 13 – Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter

  Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, d v s Bo Lindström, Bengt Lundgren, Sara Mattsson, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling. Valberedningen föreslår vidare omval av Bo Lindström som styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cag.se.

  Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Niklas Renström avses utses till huvudansvarig revisor.

  Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

  Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

  Styrelsen föreslår bolagsstämman beslutar att göra vissa mindre redaktionella ändringar i bolagsordningen samt ändra bolagsordningen enligt följande:

  ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

  Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 167 602. Bolaget innehar inga egna aktier.

  SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

  För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Upplysningar på stämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

  Handlingar

  Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cag.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14 och 15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cag.se senast två veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cag.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

  _____________

  Stockholm i mars 2023

  CAG Group AB (publ)

  Styrelsen

  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landencag.se

  Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

  Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars kl. 16:00 (CET).

  Besök www.cag.se för mer information.

  We accelerate digital innovation for people.
  Leading technology. Lasting impact.

  CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  § 6 StyrelseStyrelsen ska bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. § 6 StyrelseStyrelsen ska bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.
  [ny bestämmelse] § 10 Fullmaktsinsamling och post-röstningStyrelsen får på bolagets bekostnad samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group