Kallelse till årsstämma i CAG Group AB (publ)

Pressmeddelande, 2022-04-04

Aktieägarna i CAG Group AB, 556297-2504, kallas till årsstämma onsdag den 4 maj 2022.

Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 3 maj 2022.
 • Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 26 april 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 28 april 2022.

  Förhandsröstning

  Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cag.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

  Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2022 och skickas med posten till CAG Group AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till catherine.laflamme@twobirds.com.

  Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

  Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 4 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

  Ombud m.m.

  Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.cag.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Godkännande av dagordning
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. FÖRSLAG TILL BESLUT

  Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

  Valberedningen föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman.

  Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

  Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

  Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

  Styrelsen föreslår Michael Ekman, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

  Punkt 7 – Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning om 3,10 kr (3,00) per aktie. Beräknat på antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse motsvarar detta en total utdelning om 21 841 (20 943) TSEK. Styrelsen anser att föreslagen utdelning är försvarlig i relation till bolagets ekonomiska ställning och kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten. Avstämningsdag för utdelning är föreslagen till den 6 maj 2022.

  Förslaget kan komma att omprövas med anledning av pågående pandemi och politiska beslut.

  Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

  Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

  Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

  Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 360 000 (340 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 (170 000) kronor. Därutöver föreslås en ram om upp till 200 000 kronor att kunna utgå i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott. För det löpande arbetet i förvärvsutskottet uppbär ledamot 50 000 kronor. Är ordförande i förvärvsutskottet även ordförande i styrelsen, utgår inget arvode till denne. Om 200 000 kronor utnyttjas förutsätter det att utskottet har minst två ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

  Punkt 11 – Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter

  Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, d v s Bo Lindström, Bengt Lundgren, Sara Mattsson, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling. Valberedningen föreslår vidare val av Bo Lindström som styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cag.se.

  Valberedningen föreslår – i enlighet med styrelsens rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Niklas Renström avses utses till huvudansvarig revisor.

  Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

  Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

  Antalet aktier och röster

  Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till

  7 045 422. Bolaget innehar inga egna aktier.

  SÄRSKILt MAJORITETSKRAV

  För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Upplysningar på stämman

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till CAG Group AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till catherine.laflamme@twobirds.com, senast den 23 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cag.se, senast den 28 april 2022. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Handlingar

  Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cag.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cag.se senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.cag.se. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

  Behandling av personuppgifter

  För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

  _____________

  Stockholm i april 2022

  CAG Group AB (publ)

  Styrelsen

  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, Asa.landencag.se, 070-208 64 90

  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Tel: 08-463 83 00, certifiedadviserpenser.se

  Ovanstående informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april kl. 13:45 (CET).

  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Försvar, Hälsa & Vård samt Handel & Tjänster. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 375 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group