Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 4 maj 2022

Pressmeddelande, 2022-05-04

Årsstämma med aktieägarna i CAG Group AB hölls den 4 maj 2022. Med anledning av osäkerheten kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19) genomfördes bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska lämnas med 3,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 6 maj 2022. Utbetalningen av utdelning beräknas ske den 11 maj 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Ansvarsfrihet

Beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Bo Lindström, Bengt Lundgren, Sara Mattsson, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Bo Lindström.

Omvalde årsstämman det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 360 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 kronor.

Beslutade årsstämman vidare att ram om upp till 200 000 kronor att ska kunna utgå i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott samt att för det löpande arbetet i förvärvsutskottet uppbär ledamot 50 000 kronor. Är ordförande i förvärvsutskottet även ordförande i styrelsen, utgår inget arvode till denne. Om 200 000 kronor utnyttjas förutsätter det att utskottet har minst två ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00,

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj kl. 11.00 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Försvar, Hälsa & Vård samt Handel & Tjänster. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 375 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group