Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 4 maj 2023

Pressmeddelande, 2023-05-04

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 4 maj 2023 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska lämnas med 3,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 8 maj 2023. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 11 maj 2023 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Ansvarsfrihet

Beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Bo Lindström, Bengt Lundgren, Sara Mattsson, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Bo Lindström.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 360 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 kronor.

Beslutade årsstämman vidare att ram om upp till 200 000 kronor ska kunna utgå i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott samt att för det löpande arbetet i förvärvsutskottet uppbär ledamot 50 000 kronor. Är ordförande i förvärvsutskottet även ordförande i styrelsen, utgår inget arvode till denne. Om 200 000 kronor utnyttjas förutsätter det att utskottet har minst två ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen enligt styrelsens förslag, där styrelsen ges möjlighet att inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, asa.landencag.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj kl. 18:00 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group