Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 7 maj 2024

Pressmeddelande, 2024-05-07

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 7 maj 2024 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska lämnas med 3,90 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 10 maj 2024. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 15 maj 2024 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Ansvarsfrihet

Beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Bo Lindström, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling, samt nyvälja Anna Jennehov och Gregory Singh för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Bo Lindström.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 200 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade enligt framlagt förslag, d v s oförändrade principer från tidigare gällande riktlinjer.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 17:30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Carnegie Investment Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group