Finansinspektionen

Även om de flesta av oss nog aldrig haft direkt med Finansinspektionen att göra så är vi alla i viss mån påverkade av deras arbete. I rollen som en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden verkar FI för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd.

Finansinspektionen utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem samtidigt som de analyserar risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar de för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Vi har samarbetat med dem under flera år i allt från projektledning och programstyrning till kravhantering och testutveckling.

Nya direktiv ställer nya krav

I finanskrisens efterdyningar för cirka tio år sedan inleddes ett omfattande arbete med att revidera de rådande regelverken och direktiven på europeisk nivå. Syftet var i korthet att öka bankernas riskhanteringsförmåga, öka transparensen gällande finansiella transaktioner och samtidigt stärka konsumenternas skydd. Vissa av direktiven har blivit direkt tillämpliga genom ändringar i svensk lagstiftning medan andra verkar på överstatlig nivå. Gemensamt är dock att samtliga har krävt ökade insatser av FI både inom verksamheten och IT.

Den enorma ökningen data har lett till att antalet anställda nästintill fördubblats under tiden med ett påföljande behov av varierande kompetenser. Vi har varit med ända sedan starten på denna förändringsresa för att stötta FI i både införandet och genomförandet av de nya ramverken.

Ett program för säker datahantering

Den gemensamma resan inleddes när det så kallade CRD IV-paketet, som utgörs av kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapitalkravsförordning (CRR), skulle införas under 2013. För att FI skulle kunna hantera den data som rapporterades in från bankerna och sedan analysera den innan vidarerapportering till EBA (European Banking Authority) delades delmomenten i tre separata projekt som i sin tur införlivades under ett nystartat program. På så sätt kunde vi styra resurser så effektivt som möjligt och se till att den data som FI rapporterade vidare mötte uppställda krav, testades ordentligt och var kvalitetssäkrad för en korrekt leverans till EBA. Genomförandet av det här programmet resulterade i att Sverige lyckades implementera CRD IV-paketet i tid.

Effektiva team

Efter CRD IV har det under åren införts ytterligare EU-direktiv som AIF (Alternativa Investeringsfonder), Solvency 2 och senast nu i år Mifid II. I takt med det ökade antalet egna anställda ville FI av naturliga skäl bli mindre konsultberoende, vilket resulterade i att programmet avvecklades. För att tillgodose behovet av större utvecklingsinsatser och möta kraven på högre komplexitet fokuseras arbetet numer i självständiga team, där vi leder projekten genom ett IT-projektkontor för översyn och koordinering. Idag har vi medlemmar från hela IT-landskapet på plats så som utvecklare, projektledare, testare och arkitekter. Tillsammans med FI har det möjliggjort att vi kunnat ta större initiativ för att möta de framtida utmaningarna på IT-sidan.

Kontakta oss om du vill veta mer

Markus Åkesson

VD

CAG MER Consulting

+46 (0)70 897 89 94