C.A.G Boksluts­kommuniké 2019

Pressmeddelande, 2020-02-19

Starkt kassaflöde och ytterligare förvärv

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 132,7 (134,5) MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -1,3 %, varav förvärvad tillväxt 4,4 % och organisk tillväxt -5,7 %
 • Justerad EBITA uppgick till 11,1 (14,5) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,4% (10,8)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,1 (14,2) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,4% (10,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,2 (14,7) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (315) och vid periodens slut till 308 (326)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (12,4) MSEK, en minskning med 42 %
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,09 (2,21) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 569 116 (5 593 496)
 • Helåret 2019 i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 487,9 (489,1) MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -0,2 %, varav förvärvad tillväxt 2,1 % och organisk tillväxt -2,3 %. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades föregående år uppgick den organiska tillväxten till 0,7%.
  • Justerad EBITA uppgick till 39,7 (39,8) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,1% (8,1)
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 (38,5) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,0% (7,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,3 (27,5) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 310 (319) och vid periodens slut till 308 (326)
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,2 (27,5) MSEK, en minskning med 1%
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 4,17 (5,09) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 526 290 (5 390 530)
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2019 om 2,90 (2,60) kronor per aktie
  • VD kommenterar

   Helåret 2019 landade i ett något förbättrat resultat mot 2018 mätt som justerad EBIT, där vi fortsatt uppnår vår målnivå om 8 procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Fjärde kvartalet blev dock svagare än 2018 års rekordstarka resultat. Marknadsläget har förbättrats sedan inbromsningen i tredje kvartalet och affärsläget är stabilt, men högtrycket som rått de senaste åren är något avmattat. Under hösten har vi också haft utmaningar med lönsamheten inom Hälsa, Vård och Omsorgs-området. En av våra största kunder har dragit ner på utvecklingstakten i och med en omorganisation, vilket påverkat oss negativt. Vi vidtar åtgärder för att successivt förbättra lönsamheten inom HVO-området.

   Bland nya kundförtroenden vi fick under kvartalet kan nämnas uppdrag för Payex, DeLaval, Veoneer, Clas Ohlsson, Handelsbanken och eHälsomyndigheten. Vi tilldelades också ramavtal med Riksgälden för leverans av tjänster kring portföljhanterings-systemet SIMCorp Dimension. Avtalet gäller i maximalt fyra år och träder ikraft 1 januari 2020.

   Under kvartalet fick vi uppmärksamhet för ett mycket spännande projekt där C.A.G har en ledande roll. I ett inslag på Rapport den 27 december berättades om Wallenius Marines utveckling av vinddrivna fraktfartyg för bilar, ett hållbart och innovativt projekt som vi på C.A.G är mycket stolta att få vara delaktiga i.

   Den 20 januari offentliggjorde vi förvärvet av Consoden AB, ett väletablerat konsultföretag med kontor i Uppsala och Stockholm. C.A.G Consoden, som bolaget kommer att heta, har ett gott anseende på marknaden och är inriktat på avancerad verksamhets- och systemutveckling. Huvuddelen av kundbasen finns inom försvar och hälsa, vård och omsorg som är två av C.A.Gs fokuserade kundsegment, varför förvärvet kompletterar vår nuvarande verksamhet mycket väl. Bolaget har drygt 30 anställda och en relativt stor underkonsultverksamhet som ökar leveranskapaciteten och därmed möjligheten ta ramavtal, främst inom försvarsektorn. Consodens omsättning uppgår till ca 62 mkr på årsbasis och förvärvet innebär att vi närmar oss målet om att nå en omsättning om 700 mkr på årsbasis i slutet av 2021. Genom det strategiska förvärvet av Consoden stärker vi vår affär och adderar en närvaro på Uppsalamarknaden som väl kompletterar våra kontor i Stockholm och Enköping. Jag vill passa på att även i detta forum varmt välkomna våra nya kollegor på Consoden till C.A.G.

   På C.A.G värnar vi om våra medarbetare och under kvartalet gick den årliga C.A.G AW:n av stapeln. Aktiviteter som denna och exempelvis kompetensutvecklingsaktiviteten Inspirationskväll med C.A.G som jag skrev om i föregående rapport, är viktiga för att skapa band mellan våra medarbetare och därmed bidra till fler affärer och ett ökat utbyte av erfarenheter och kompetens. I ett läge där det fortsatt är brist på IT-kompetens är det väldigt viktigt för att vi ska attrahera och behålla duktiga konsulter.

   Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder och partners som bidragit till C.A.Gs utveckling under 2019. Jag vill också rikta ett tack till våra aktieägare som gett oss fortsatt förtroende och jag ser fram emot ett framgångsrikt 2020, där vi fortsätter att arbeta aktivt både med vår förvärvsagenda och en ökad organisk tillväxt.

   För ytterligare information, kontakta:

   Åsa Landén Ericsson

   VD CAG Group AB

   Asa.landencag.se

   070-208 64 90

   Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

   Tel: 08-4638300

   Email: certifiedadviser@penser.se

   Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.30 (CET).

   Om C.A.G.

   C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group