C.A.G Boksluts­kommuniké 2020

Pressmeddelande, 2021-02-19

Förvärv inom e-handel, omsättningstillväxt och stabilt resultat

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 143,5 (132,7) MSEK, motsvarande en tillväxt om 8,1%, varav

  förvärvad tillväxt 13,8% och organisk tillväxt -5,7%

 • Justerad EBITA uppgick till 11,7 (11,1) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,1% (8,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,0 (20,2) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 311 (309) och vid periodens slut till 310 (308)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (7,1) MSEK, en ökning med 9,0%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,17 (1,09) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 639 996 (6 569 116)
 • Helåret 2020 i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 532,8 (487,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 9,2% varav förvärvad tillväxt 16,9% och organisk tillväxt -7,7%
  • Justerad EBITA uppgick till 44,7 (39,7) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 8,4% (8,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,4 (61,3) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under året till 317 (310) och vid periodens slut till 310 (308)
  • Resultat efter skatt uppgick till 28,0 (27,2) MSEK, en ökning med 2,9%
  • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 4,22 (4,17) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 633 993 (6 526 290)
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2020 om 3,00 (2,90) kronor per aktie
  • VD kommenterar: Ett utmanande och framgångsrikt år

   God omsättnings- och resultatutveckling

   Trots förnyade restriktioner p g a ett utmanande coronaläge fortsatte vi att leverera ett stabilt resultat och nya affärsmöjligheter under årets sista kvartal. Vår omsättning växte med 8,1% till 143 MSEK och tillväxten för helåret landade på 9,2%, motsvarande en omsättning om 533 MSEK. Resultatnivån var stabil och vår justerade EBITA-marginal för kvartalet, rensad för förvärvsrelaterade kostnader, landade på 8,1% mot 8,4% föregående år. För helåret ökade den justerade EBITA-marginalen till 8,4% mot 8,1% föregående år. Det visar på styrkan i C.A.G med en bred och högkvalitativ kundbas, långsiktiga uppdrag och en andel återkommande intäkter i form av långsiktiga förvaltningsavtal.

   Fortsatt tillväxt genom förvärv

   I december offentliggjorde vi förvärvet av Ateles Consulting, specialister på e-handelslösningar med cirka 50 medarbetare i Stockholm, Linköping och Oslo. Ateles tillför viktiga strategiska dimensioner till C.A.G, bland dem en projekt- och plattformsbaserad leveransmodell och djup verksamhetskunskap inom det växande e-handelsområdet. Förvärvet adderar fler kunder inom Retailsegmentet och ökar också möjligheterna till rekrytering av kompetenta yngre medarbetare. Vi får fäste på de geografiskt intressanta marknaderna i Linköping och Oslo som kan bli en plattform för vidare tillväxt. Oslokontoret är C.A.Gs första utanför Sverige. Därmed avslutar vi året som vi började, med ett strategiskt förvärv. C.A.G Consoden som vi förvärvade i januari 2020 har utvecklats mycket väl under året. Vi tar nu ytterligare ett offensivt steg då C.A.G Consoden, som huvudsakligen verkar inom kundsegmenten Försvar och Hälsa, Vård och Omsorg, under våren införlivar verksamheten inom vårt dotterbolag C.A.G Healthcare. På så sätt stärks och breddas vårt erbjudande inom Hälsa, Vård och Omsorg både kompetensmässigt och geografiskt. Som inte minst den pågående pandemin påvisat är Hälsa, Vård och Omsorg en bransch med stora behov av effektiva digitala lösningar och C.A.G vill fortsätta att bidra till att lösa sektorns framtida utmaningar både för patienter och medarbetare inom vården.

   Innovation, nya affärer och avtal

   Vår Security Operations Center-tjänst som lanserades i fjärde kvartalet har fortsatt att utvecklas väl och genererar stort intresse hos nya och existerande kunder. Tjänsten är ett bra exempel på de synergier som finns inom C.A.G, där våra bolags olika kompetenser kombineras till värde-adderande tjänster för kunderna. Under kvartalet har vi fortsatt att vinna nya affärer och avtal. Bland annat tecknades ramavtal med en av de stora affärsbankerna och med försäkringsbolaget Folksam gällande konsulttjänster. Vi tecknade även ett förnyat förvaltningsavtal med Vattenfall, ett förnyat ramavtal med SAAB och startade ett flertal nya uppdrag, bland annat på SEB, Tele2, Telenor, OKQ8, Tillväxtverket, Skolverket, Skatteverket och FMV, för att nämna några.

   Det bästa bolaget för konsulten

   Året har varit utmanande och ställt stora krav på vår anpassningsförmåga, uthållighet och kreativitet. Både vi och våra kunder har implementerat nya arbetsformer och fått arbeta med att hitta balansen mellan jobb och fritid när jobbet flyttat hem till våra bostäder. På C.A.G var vi mycket väl rustade för detta med alla tänkbara digitala verktyg och en viss vana vid distansarbete redan innan pandemin. Men jag är djupt imponerad över hur vi och våra kunder hanterat de förändrade förutsättningarna. Inom C.A.G har vi tagit hand om varandra genom digitala aktiviteter, vi har umgåtts utomhus och uppmuntrat varandra till träning och hälsa. Jag vill tacka alla medarbetare för stort engagemang, omtanke och uthållighet! Jag ser att våra självständiga dotterbolag, som är våra medarbetares familj på jobbet, är fundamentet till att omställningen gått så bra. Vi känner varandra och bryr oss om, och det hoppas jag alla på C.A.G känner. Det kommer också våra aktieägare till godo – och vi är många bland medarbetarna som också är aktieägare – våra medarbetare är nyckeln till nöjda kunder och det är hela grunden för vilka vi är och vad vi gör. Jag ser med tillförsikt fram emot 2021 där vår och vaccin förhoppningsvis bäddar för en ljusare tid framöver. Mot bakgrund av den fortsatta smittspridningen så finns dock en fortsatt osäkerhet som kan påverka vårt affärsläge. C.A.G är dock väl positionerat med starka finanser och vi fortsätter att möta behoven inom vår spännande framtidsbransch, med stark passion för utveckling.

   För ytterligare information, kontakta:

   Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, Asa.landencag.se, 070-208 64 90

   Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

   Tel: 08-4638300, certifiedadviserpenser.se

   Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08.30 (CET).

   Om C.A.G.

   C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group