C.A.G Delårsrapport kvartal 2 2019

Pressmeddelande, 2019-08-14

Fortsatt förbättrat resultat och starkt kassaflöde

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 124,6 (127,0) MSEK. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgick den organiska tillväxten till 3,8%
 • Justerad EBITA uppgick till 9,3 (7,2) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 7,5% (5,6)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,0 (6,8) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 7,2% (5,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 (12,1) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 309 (334) och vid periodens slut till 307 (337). I antal anställda föregående år ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (2,1) MSEK, en ökning med 204%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,96 (0,38) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 443 713)

 • Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 255,3 (256,7) MSEK. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgick den organiska tillväxten till 5,5%
 • Justerad EBITA uppgick till 23,3 (20,3) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 9,1% (7,9)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,6 (19,7) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 8,9% (7,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (15,9) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 314 (330) och vid periodens slut till 307 (337). I antal anställda föregående år ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,8 (10,4) MSEK, en ökning med 62%
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,59 (1,98) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 260 333)

 • VD kommenterar
  Årets andra kvartal utvecklades stabilt och vi levererar en klar resultatförbättring mot föregående år. Den justerade EBIT-marginalen, exklusive förvärvsrelaterade engångskostnader, stärktes med 1,8 procentenheter till 7,2 procent. Det förbättrade resultatet beror bland annat på en mer kostnadseffektiv organisation samt på förbättrad effektivitet i leveransen.

  Jag är också glad över att vi i juni kunde välkomna Engvall Security till C.A.G-familjen. Engvall Security är verksamt inom cybersäkerhet, ett av C.A.Gs satsningsområden. Bolaget har ett grundmurat gott rykte på marknaden och en solid finansiell historik. Kundbasen domineras av försvarssegmentet i form av primärt Försvarsmakten och FMV, vilket passar väl in i och stärker både C.A.Gs försvarssatsning och den befintliga verksamheten inom säkerhet. Synergier finns även inom systemutveckling generellt i våra övriga kundsegment. Vi ser stora behov inom cybersäkerhet och dessa kan vi nu adressera med ökad kraft. C.A.G Engvall Security blir en viktig spelare på marknaden och vi kommer att fortsätta satsa offensivt inom området.

  I maj blev det klart att C.A.G är en av sex leverantörer som vunnit det viktiga Kammarkollegieavtalet Programvaror & Tjänster. Avtalet har en bred omfattning och gäller i hela landet. Alla myndigheter, många sjukvårdsenheter samt ett stort antal kommuner och andra offentligt ägda köpare kan avropa på avtalet. Vi har redan en stark närvaro inom offentlig sektor och detta ger oss en möjlighet att ta ännu fler affärer framöver.

  Under kvartalet fick vi glädjen att välkomna Creades som näst största ägare i C.A.G och även Cliens Småbolagsfond tog en position bland våra större ägare. Det är ett fint förtroende och vi känner ett stort stöd från våra institutionella ägare i strategin att växa vidare både organiskt och via förvärv. Samma fina stöd får vi från de många C.A.G-medarbetare som även är aktieägare. Ett roligt kvitto på att vi skött vår börsnotering väl fick vi vid SvD Börsplus seminarium i maj då vi tilldelades ett hedersomnämnande för Utmärkt Notering i klassen Kvalitet Småbolag.

  Organisk tillväxt förutsätter att vi kan fortsätta att rekrytera och behålla medarbetare. Exklusive det avyttrade C.A.G Mälardalen uppnådde vi en tillväxt om 3,8% i kvartalet och 5,5% för halvåret. Även om vi har en personalomsättning som ligger under våra större konkurrenters så har vi under första halvåret tappat i antal medarbetare mot föregående år. Det är vi givetvis inte nöjda med och vi har ökat vårt fokus på medarbetare och rekrytering med bland annat en större rekryteringskampanj under sommaren.

  Kompetensbristen i branschen är stor och det är viktigt att våra medarbetare får utvecklas i sina uppdrag och via kontinuerlig kompetensutveckling. Därför är det glädjande att vi under kvartalet genomfört en SAFe-utbildning, d vs agil projektledning och utveckling, för ett stort antal medarbetare. Vi kan nu erbjuda över 30-talet konsulter certifierade i SAFe. Kvartalet har också bjudit på utbildning inom terminologi samt bildandet av ett innovationsprojekt inom AI och machine learning. Även våra kunder har fått ta del av C.A.Gs kompetensutveckling, bland annat i form av ett seminarium som C.A.G Mawell höll i juni om juridik i vården där hela 140 personer deltog.

  Under hösten arbetar vi vidare med att utveckla vår plattform för lönsam tillväxt. Vi fortsätter att utvärdera förvärv och framförallt att leverera värde till våra kunder och medarbetare.


  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson

  VD CAG Group AB

  Asa.landencag.se

  070-208 64 90


  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Tel: 08-4638300

  Email: certifiedadviser@penser.se


  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti kl. 08.30 (CET).


  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 320 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

  Kontakta oss

  Åsa Landén Ericsson

  VD och koncernchef

  CAG Group