CAG Boksluts­kommuniké 2022

Pressmeddelande, 2023-02-23

Hög omsättning och stark vinsttillväxt

Kvartalet i sammandrag 

Intäkterna uppgick till 239,2 (185,6) MSEK, motsvarande en tillväxt om 28,9%, varav organisk tillväxt 6,7% och förvärvad tillväxt 22,2%

Justerad EBITA ökade med 58% och uppgick till 26,6 (16,8) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 11,1% (9,1)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,2 (14,1) MSEK

Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 441 (377) och vid periodens slut till 439 (375)

Resultat efter skatt ökade med 66% och uppgick till 18,1 (10,9) MSEK

Vinst per aktie efter utspädning ökade med 63% och uppgick till 2,52 (1,55) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 045 422)

Perioden i sammandrag

Intäkterna uppgick till 799,6 (653,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 22,5%, varav organisk tillväxt 9,9% och förvärvad tillväxt 12,6%

Justerad EBITA ökade med 40% och uppgick till 73,1 (52,2) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 9,1% (8,0)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90,5 (51,9) MSEK

Medeltalet anställda uppgick under perioden till 402 (373) och vid periodens slut till 439 (375)

Resultat efter skatt ökade med 59% och uppgick till 48,3 (30,3) MSEK

Vinst per aktie efter utspädning ökade med 57% och uppgick till 6,79 (4,32) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 104 671 (7 013 509)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 3,60 (3,10) kronor per aktie

VD kommenterar

Stark avslutning på ett framgångsrikt 2022

Positiv trend i omsättning och resultat

I årets sista kvartal fortsätter vår positiva trend i omsättnings- och resultatutveckling. Totalt når vi en omsättning om 239 MSEK, en ökning om 29 procent och den högsta omsättningen i ett fjärde kvartal i CAG:s historia. Resultatet ökar också signifikant med 58 procent och vi levererar en justerad EBITA-marginal om 11,1 procent, en ökning med 2 procentenheter mot föregående år.

På helåret omsätter vi 800 MSEK med en marginal om 9,1 procent. Marginalen ökar med 1,1 procentenheter och 40 procent i kronor jämfört med föregående år. Vi fortsätter takta mot våra finansiella mål som innebär att vi vid utgången av 2025 ska uppnå 1 miljard i omsättning och att den justerade EBITA-marginalen successivt skall öka till 10 procent till utgången av 2025.

Nya ramavtal och affärerI slutet av december tilldelades vi ett ramavtal med Finansinspektionen som sedan länge är en viktig kund för oss. Avtalet är ett bevis på CAG:s breda kompetens inom Bank & Finans.I januari 2023 tecknades ett strategiskt partneravtal med BAE Systems Hägglunds. Avtalet innebär ett fördjupat samarbete med en av Sveriges mest framstående försvarsmateriel-leverantörer. CAG Syntell, som blev en del av CAG 1 juli 2022, har länge arbetat med kunden och avtalet är ytterligare ett bevis på att förvärvet av Syntell ger synergier och en ökad exponering mot försvarsindustrin för hela CAG. Affärer inom sektorn bygger på långsiktigt arbete och förtroende och CAG har goda möjligheter att bli en viktig leverantör till kunder inom försvarssegmentet med fyllda orderböcker, under lång tid framöver.Under kvartalet har vi tagit en rad nya affärer, många i samhällsviktiga uppdrag. Bland andra kan nämnas uppdrag för FMV, BAE Hägglunds, Haldex, Envirotainer, DeLaval, SEB, Handelsbanken, Weibel Scientific, eHälsomyndigheten, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Skolverket och Skatteverket.

Under kvartalet certifierades moderbolaget CAG Groups leverans av konsulttjänster enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001. Sedan tidigare är verksamheten inom Drift & Förvaltning av IT-plattformar och affärskritiska system certifierad enligt denna krävande standard. Cybersäkerhet är ett område i fokus för både CAG:s interna verksamhet och i vårt kunderbjudande. Cyberhoten är tyvärr högst reella och innebär ett kontinuerligt arbete för att motverka angrepp.

Stark utveckling och återkommande intäkter inom Bank & Finans

Bank & Finanssektorn, där CAG har ca 25 procent av intäkterna, har haft en fortsatt stark utveckling under kvartalet. Det gäller både specialistkonsulting mot banker och finansiella myndigheter, där vi har intressanta uppdrag inom betalningssystem, AML, regulatorisk efterlevnad mm, och inom Drift & Förvaltning. Inom Drift & Förvaltning levererar vi tjänster på 3-årsavtal vilket innebär att cirka 20 procent av CAG:s totala intäkter är återkommande. Under kvartalet har kundtillströmningen inom Drift & Förvaltning fortsatt och vi är stolta över att ha många av Sveriges främsta finansrelaterade verksamheter i vår kundbas.

Fortsatt stabilt efterfrågeläge men ökad vaksamhet

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på marknaden. Dock har den ekonomiska utvecklingen påverkat vissa sektorer negativt, vilket kan spilla över i form av ökad konkurrens om affärer framöver. Vi följer utvecklingen noga och bevakar kontinuerligt våra kunders behov.

CAG har en stor närvaro inom det växande Försvarssegmentet och vi har totalt cirka hälften av intäkterna inom offentlig sektor. Sveriges offentliga finanser är goda och sektorn har fortsatt stora behov av att investera i digitalisering.

Även inom Bank & Finans är digitaliseringsbehoven stora och vi ser en god utveckling inom segmentet under året.

Totalt sett är vår bedömning att efterfrågan är fortsatt stabil.

Jag är glad att kunna göra bokslut över ett så framgångsrikt år för CAG och ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare fortsätta att leverera ledande teknologi med långsiktig nytta till våra kunder under 2023.

Åsa Landén Ericsson, VD & koncernchef

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: Rapporter & Presentationer

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group