CAG Delårsrapport, kvartal 2 2022

Pressmeddelande, 2022-08-16

Förvärv, hög organisk tillväxt och stabilt resultat

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 192,5 (171,5) MSEK, mot­svarande en tillväxt om 12,2%, varav organisk tillväxt 10,0% och förvärvad tillväxt 2,2%
 • Justerad EBITA ökade med 4% och uppgick till 17,4 (16,6) MSEK. Justerad EBITA‑marginal blev 9,0% (9,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,9 (27,9) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 374 (372) och vid periodens slut till 377 (372)
 • Resultat efter skatt ökade med 18% och upp­gick till 12,0 (10,2) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 17% och uppgick till 1,71 (1,46) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 045 422 (6 996 672)

Perioden i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 383,0 (333,4) MSEK, mot­svarande en tillväxt om 14,9%, varav organisk tillväxt 10,9% och förvärvad tillväxt 4,0%
 • Justerad EBITA ökade med 19% och uppgick till 35,1 (29,6) MSEK. Justerad EBITA‑marginal blev 9,2% (8,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,8 (40,2) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 370 (367) och vid periodens slut till 377 (372)
 • Resultat efter skatt ökade med 39% och upp­gick till 24,8 (17,9) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 38% och uppgick till 3,52 (2,56) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 045 422 (6 981 066)

VD kommenterar

Förvärv inom försvarssegmentet
Ett av CAG:s satsningsområden är segmentet Försvar, där vi ser en fortsatt hög efterfrågan under lång tid framöver. Vi tillhör de mest framgångsrika och respekterade leverantörerna inom sektorn och med förvärvet av Syntell AB som vi offentliggjorde den 14 juni stärker vi vår position på marknaden ytterligare. Syntell är ett välrenommerat bolag med lång historik och djup kompetens inom området Systems Lifecycle Management, som innefattar hela kedjan från verksamhets­utveckling till kravhantering, konfigurationsledning, Systems Engineering och integrerat logistikstöd. Förutom projekt inom Försvar, både inom industrin och på myndigheterna, har Syntell också kunder inom MedTech och annan publik sektor inom till exempel transport och energi. Bolaget har kontor i Stockholm och Oslo samt projekt i Danmark och Finland, varför förvärvet också bidrar till CAG:s geografiska expansion, om än i relativt blygsam skala.

Nya ramavtal och uppdrag
Under andra kvartalet fortsätter vi att ta nya ramavtal och affärer varav många med samhällsviktiga uppdrag. Bland annat har vi tecknat ett nytt ramavtal med FMV inom Flygmaterielområdet som ger oss möjlighet till fler intressanta uppdrag framöver. Vi har också tecknat ett viktigt ramavtal med en offentlig aktör inom finanssektorn och startar nu ett första uppdrag för kunden inom betalningslösningar. Det är ett mycket glädjande bevis för CAG:s kompetens inom området. Bland andra affärer kan nämnas uppdrag för T-Hive, Jacson, DeLaval, Tullverket, Wasa Kredit, Folksam, Max Matthiessen och Försvarsmakten.

Fortsatt god ekonomisk utveckling
Under årets andra kvartal fortsätter vi att leverera god tillväxt om 12 procent. Den organiska tillväxten var fortsatt stark och uppgick till 10 procent, drivet av en god tillväxt inom Drift & Förvaltning, Bank & Finans och Systemutveckling, något ökade priser och en fortsatt ökad underkonsultaffär. Justerad EBITA ökar med drygt 4 procent och vinst per aktie med 17 procent.

Det är glädjande att vi kunnat återgå till en högre aktivitetsnivå för medarbetarrelaterade aktiviteter som konferenser och utbildning. Vi har även genomfört en satsning på ny grafisk profil och webbplats med lansering i slutet av maj. CAG har nu ett modernt uttryck som matchar den spetskompetens och innovation som vi levererar till våra kunder. Det känns mycket bra och är en god grund för vår fortsatta framåtsatsning.

Positiv nettorekrytering och fortsatt god efterfrågan
CAG:s kundbas är bred och högkvalitativ och hos kunderna bidrar vi dagligen positivt till utvecklingen av många samhällsviktiga verksamheter. Att göra skillnad är viktigt för oss alla på CAG och också viktigt i det ständigt pågående rekryteringsarbetet. Det är glädjande att se att vi i en fortsatt het rekryteringsmarknad ökar antalet anställda. Vi ser fram emot att välkomna våra nytillkomna medarbetare i höstens nyintroduktionsprogram CAG Intro. Det är alltid lika inspirerande att se vilken bred och djup kompetens CAG attraherar.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på marknaden. Givet en viss konjunkturoro bevakar vi dock kontinuerligt utvecklingen av våra kunders behov. Vi har cirka hälften av intäkterna inom offentlig sektor som väntas fortsätta investera i digitalisering framöver. Även inom Bank & Finans är behoven stora och kunderna har fortsatt investeringsvilja både inom verksamhet och systemutveckling. Inom e-handel, där vi hade ett svagt 2021, är beläggningen nu god och resultatet stärkt enligt förväntan.

Vi ser fram emot en spännande höst med fortsatt tillväxt och fortsätter att driva vår strategiska agenda med ambitionen att bygga ett starkt, hållbart och välpositionerat CAG.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/ir/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00,

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom IT-management, systemutveckling, utbildning samt drift och förvaltning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group