Stark vinsttillväxt

Pressmeddelande, 2023-04-25

Kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 237,0 (190,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 24,4%, varav organisk tillväxt 4,6% och förvärvad tillväxt 19,8%
  • Justerad EBITA ökade med 43% och uppgick till 25,5 (17,8) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 10,8% (9,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,4 (24,8) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 436 (367) och vid periodens slut till 432 (370)
  • Resultat efter skatt ökade med 34% och uppgick till 17,1 (12,8) MSEK
  • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 31% och uppgick till 2,38 (1,82) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 045 422)

VD Åsa Landén Ericsson kommenterar:Positiv trend i omsättning och resultat

I årets första kvartal fortsätter vår positiva trend i omsättnings- och resultatutveckling. Totalt når vi en omsättning om 237 MSEK, en ökning om 24 procent och den högsta omsättningen i ett första kvartal i CAG:s historia. Resultatet ökar starkt med 43 procent och vi levererar en justerad EBITA-marginal om 10,8 procent, en ökning med 1,5 procentenheter mot föregående år.Det innebär att CAG fortsätter takta väl i linje med våra finansiella mål; att vi vid utgången av 2025 ska uppnå 1 miljard i omsättning och att den justerade EBITA-marginalen successivt skall öka till 10 procent till utgången av 2025. Nya ramavtal och affärerEfterfrågan under kvartalet har varit god, om än med ett något ökat konkurrenstryck på marknaden jämfört med 2022. De segment CAG är verksamt i har dock generellt en fortsatt hög aktivitetsnivå. Särskilt Försvar och Bank & Finans, samt offentlig sektor i bred mening, har fortsatt stora behov i både pågående och nya projekt.Under kvartalet har vi tagit en rad nya affärer, som vanligt många i samhällsviktiga uppdrag. Ett exempel är arbetet med Nationell Kvalitetsregisterrapport, för att eliminera manuellt dubbelarbete i vården. Vi hjälper också Praktikertjänst med ett team för effektivisering av deras användar-IT-miljö. Vi har vunnit utökat och förlängt förtroende hos SKB för systemstöd som hanterar transporter, dokumentation och optimering av kärnbränsle­hantering, ett mycket viktigt förtroendeuppdrag. Även FMV och Försvarsmakten har givit oss utökade uppdrag under kvartalet, bland annat inom Flygbasprojektet.Glädjande är också att vårt e-handelsbolag fått flera nya uppdrag, bland annat ett initialt uppdrag av finska Arbets- och Näringsministeriet.Under kvartalet har kundtillströmningen inom Drift & Förvaltning fortsatt varit god vilket bidragit positivt till den goda marginalutvecklingen och till att vidmakthålla de återkommande intäkterna på ca 20 procent av omsättningen.Nya uppdrag har också vunnits hos bland andra Saab, Scania, SEB, SHB, Swedbank, NCC, Nordic Choice Hotels, Skatteverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen och PostNord,

CAG Sveriges 3e Bästa Arbetsplats enligt Great Place to Work

I mars utsågs CAG till Sveriges tredje bästa arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Det innebär att vi klättrade en placering från 2022 års fina fjärdeplats till pallplats och tog hem bronset i kategorin Stora Bolag med över 250 medarbetare. Great Place to Work utvärderar årligen arbetsplatskulturen för 19,8 miljoner medarbetare i över 100 länder. Att vi rankats så högt av våra egna medarbetare är otroligt hedrande och roligt. Det sporrar oss att fortsätta jobba på att vara den bästa arbetsplatsen där alla på CAG kan utvecklas, trivas och känna att de bidrar till samhälls- och kundnytta i en professionell och personlig miljö.

Intensifierad rekryteringssatsningI slutet av mars lanserade vi en kampanj på LinkedIn och andra sociala medier för att öka CAG:s varumärkeskännedom, i syfte att öka vår rekryteringstakt. Kampanjen går under namnet ”Beep” och sätter fokus på att CAG har många spännande och konfidentiella uppdrag som innehåller intressanta och utmanande uppgifter. Att det är mer och mer viktigt för kandidater och nuvarande medarbetare att bidra till samhälls- och kundnytta tror vi också kan komma att bidra till en ökad rekrytering. Kundbehoven är fortsatt stora, så det behövs!

Fortsatt stabilt efterfrågeläge men ökad vaksamhet

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på marknaden. Dock har den ekonomiska utvecklingen påverkat vissa sektorer negativt, vilket har givit en ökad konkurrens om affärer jämfört med under 2022. Vi följer utvecklingen noga och bevakar kontinuerligt våra kunders behov.

CAG har en stor närvaro inom det växande Försvarssegmentet och vi har totalt cirka hälften av intäkterna inom offentlig sektor. Sveriges offentliga finanser är goda och sektorn har fortsatt stora behov av att investera i digitalisering. Även inom Bank & Finans är digitaliserings-behoven stora och vi ser en god utveckling inom segmentet under året.Totalt sett är vår bedömning att efterfrågan är fortsatt stabil.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här:

Rapporter & Presentationer

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group