C.A.G Delårsrapport kvartal 1 2019

Pressmeddelande, 2019-05-07

En stark inledning på 2019

Första kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 130,7 (129,7) MSEK, en ökning med 0,8%. Rensat för C.A.G Mälardalen som avyttrades under föregående år uppgår den organiska tillväxten till 7,2 %
 • Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 14,0 (11,6) MSEK och EBITA-marginalen blev 10,7 % (8,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,7 (11,2) MSEK och EBIT-marginalen blev 10,5 % (8,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3 (3,7) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 318 (326) och vid periodens slut till 317 (330). I antal anställda föregående år ingick avyttrade C.A.G Mälardalen med 20 personer
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (8,3) MSEK, en ökning med 27 %
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,62 (1,64) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 503 713 (5 074 915)

 • VD kommenterar
  Efter ett händelserikt 2018 som avslutades med ett starkt resultat i fjärde kvartalet, fortsätter vi att leverera god lönsamhet. För 2019 års första kvartal redovisar vi en rörelsemarginal om 10,5 procent vilket är en klar förbättring från föregående år. Marknaden fortsätter att vara god och efterfrågan på C.A.Gs tjänster är överlag stark vilket leder till god beläggning. Vi har också arbetat med strukturen i bolaget och har under 2018 etablerat en effektivare struktur som också möjliggör framtida tillväxt genom förvärv. Omsättningstillväxten i kvartalet är nära noll, men tar man hänsyn till avyttringen av C.A.G Mälardalen per 1 juli 2018 så ökade vår omsättning organiskt med 7,2 procent mot föregående år; en god organisk tillväxt som vi är nöjda med.

  Under kvartalet har vi gjort flera glädjande nya affärer. Bland annat har vi tecknat ett förnyat avtal med Alecta, en kund där vi driftar och förvaltar finansiella expertsystem i form av kundens Swift-anläggning och portföljförvaltningssystemet SimCorp Dimension. Avtalet sträcker sig över tre år med option på förlängning under ett plus ett år. Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende av Alecta som länge varit kunder till C.A.G. Även SVPH, en långvarig kund med omsorgsverksamhet i stiftelseform, har förnyat förtroendet med oss och tecknat ett nytt treårsavtal. Inom Hälsa, Vård & Omsorg har vi också börjat uppdrag för nätläkaren Kry. Inom försvarssegmentet fortsätter aktiviteten att vara hög och vi har under kvartalet fått fler förtroenden av både Försvarsmakten och FMV. Vårt ramavtal med FMV gällande registrering och registervård har också fortsatt att generera utökade beställningar.

  C.A.Gs affär domineras av konsultverksamhet och för att växa organiskt krävs en lyckad rekrytering av nya kvalificerade medarbetare. Det är också ytterst viktigt att C.A.Gs medarbetare trivs och utvecklas på jobbet. Vi vill helt enkelt behålla trevliga och kompetenta kollegor som har den passion för utveckling som C.A.G bygger på. Därför var det extra roligt att få resultaten från årets medarbetarundersökning. Vårt totalindex (medarbetarindex) steg från 81 till 83 och snittet för svenska bolag ligger på 68. eNPS, som är ett tufft mått som visar om våra medarbetare skulle rekommendera C.A.G som arbetsgivare till en vän, steg från redan höga 48 till 51. Snittet för svenska organisationer är 11. Detta gör mig väldigt glad och det känns också som ett kvitto på att C.A.Gs modell med självständiga dotterbolag fungerar väl. Vi trivs, lär oss saker och skapar värde för våra kunder samtidigt som vi får jobba i personliga miljöer där vi bryr oss om varandra och beslutsvägarna är korta.

  Som vi tidigare kommunicerat letar vi kontinuerligt förvärv som kan komplettera vårt teknikerbjudande eller stärka våra fokuserade kundsegment Försvar, Hälsa, Vård & Omsorg och Bank & Finans. Min tro är att C.A.Gs modell är attraktiv även för potentiella förvärv.

  Avslutningsvis vill jag säga att vi i samband med att IFRS16 implementeras uppdaterar våra tidigare kommunicerade ambitioner för finansiella mål. Måttet EBITDA, där vi tidigare hade ambitionen att nå 10 procent över en konjunkturcykel, blir i och med IFRS16 mindre relevant. Vår ambition är nu att nå en EBIT-nivå om 8 procent över en konjunkturcykel. Detta motsvarar en höjning i ambitionsnivå om ca 0,5 procentenheter.

  Jag ser fram emot ett meningsfullt, utvecklande och framgångsrikt 2019 tillsammans med våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare.

  PM Delårsrapport Q1 2019

  För ytterligare information, kontakta:

  Åsa Landén Ericsson

  VD CAG Group AB

  Asa.landencag.se

  070-208 64 90


  Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

  Tel: 08-4638300

  Email: certifiedadviser@penser.se


  Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 08.30 (CET).


  Om C.A.G.

  C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

  Kontakta oss

  Åsa Landén Ericsson

  VD och koncernchef

  CAG Group