C.A.G Delårsrapport, kvartal 1 2022

Pressmeddelande, 2022-04-28

Fortsatt stark tillväxt och ökat resultat

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 190,5 (161,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 17,7%, varav organisk tillväxt 11,7% och förvärvad tillväxt 6,0%
  • Justerad EBITA ökade med 37% och uppgick till 17,8 (13,0) MSEK. Justerad EBITA-marginal blev 9,3% (8,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (12,3) MSEK
  • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 367 (361) och vid periodens slut till 370 (356)
  • Resultat efter skatt ökade med 67% och uppgick till 12,8 (7,7) MSEK
  • Vinst per aktie efter utspädning ökade med 65% och uppgick till 1,82 (1,10) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 045 422 (6 965 288)

VD kommenterarFortsatt stark tillväxt och ökat resultat

Under årets första kvartal fortsätter vi att leverera hög tillväxt om nära 18 procent. Den organiska tillväxten var fortsatt stark, hela 12 procent, drivet av en god tillväxt inom Drift & Förvaltning, ökad beläggning, något ökade priser och en ökad underkonsultaffär tack vare våra värdefulla ram-avtal. Justerad EBITA ökar med 37 procent och vinst per aktie med hela 65 procent. Det innebär att vi startar 2022 med det starkaste kvartalet i C.A.Gs historia både omsättnings- och resultatmässigt. Framför allt är det glädjande då det innebär att vi levererar värde till våra kunder och att våra medarbetare är fullt belagda med det viktiga arbete vi gör dagligen i våra uppdrag.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

I mars utsåg Great Place to Work Institute för andra året i rad C.A.G till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi är stolta och glada över att medarbetarnas förtroende för C.A.G och arbetet med kultur, kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter inom bolaget lett fram till att vi i år landade på plats 4 på tio-i-topp-listan för stora bolag. I årets undersökning har vi fått mycket höga betyg av medarbetarna vilket känns som ett fint kvitto på att vi trivs och utvecklas på C.A.G. Det stärker vårt budskap i det viktiga och ständigt pågående arbetet med att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna i branschen.

Positivt bidrag till samhället

Inströmningen av nya kunder och uppdrag har varit god under kvartalet. Bland nytillkomna kunder kan nämnas Postens Pensionsstiftelse, Pixlo, Praktikertjänst och Cambio Healthcare Systems. Nya uppdrag påbörjades både inom Försvarsmakten och på FMV, vår enskilt största kund, samt hos bland annat MTR, Socialstyrelsen, Handelsbanken, SOS International och eHälsomyndigheten.

C.A.Gs kundbas är bred och högkvalitativ och vi är stolta över att bidra till utvecklingen av många samhällsviktiga verksamheter. Vi gör skillnad i våra uppdrag och det är viktigt inte bara för oss som redan jobbar på C.A.G utan också en viktig faktor i rekryteringsarbetet. Att vilja vara med och bidra positivt i samhället står högt på listan hos de som söker jobb hos oss och de värderingarna vill vi fortsätta att värna inom C.A.G.

Fortsatt god marknadsutveckling

Efterfrågan på marknaden är fortsatt god vilket visar sig i en hög och jämn beläggning tvärs över alla våra huvudsakliga kundsegment. Kriget i Ukraina ökar givetvis osäkerheten om konjunkturutvecklingen men de flesta bedömare ser en fortsatt god utveckling under året inom både privat och offentlig sektor. Vi har ca hälften av intäkterna inom offentlig sektor och Sveriges finanser är fortsatt starka. Vi ser också att efterfrågan inom Försvar och samhällssäkerhet kommer fortsätta ligga på en hög nivå under lång tid framöver. Även inom Bank & Finans finns fortsatt stora behov, goda finanser och en uthållig investeringsvilja. Det gäller även efterfrågan på systemutvecklingstjänster som fortsätter vara stark. Inom e-handel, där vi hade ett svagt 2021, är beläggningen nu god och vi ser ett fortsatt robust investeringsbehov och en god marknad framöver.

Vi ser fram emot ett 2022 med tillväxt och fortsätter att driva vår förvärvsagenda med ambitionen att bygga ett starkt, strategiskt hållbart och välpositionerat bolag för framtiden.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/ir/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-463 83 00,

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Försvar, Hälsa & Vård samt Handel & Tjänster. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 375 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group