C.A.G Delårsrapport, kvartal 3 2021

Pressmeddelande, 2021-10-27

Fortsatt tillväxt och nya finansiella mål

Tredje kvartalet juli – september i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 134,0 (107,4) MSEK, motsvarande en tillväxt om 24,8% varav förvärvad tillväxt 16,1% och organisk tillväxt 8,7%
 • Justerad EBITA uppgick till 5,8 (7,1) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 4,3% (6,6)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,8 (7,1) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 4,3% (6,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (5,5) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 373 (315) och vid periodens slut till 372 (316)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (4,4) MSEK
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,22 (0,66) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 7 045 422 (6 639 996)

Perioden januari – september i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 467,4 (389,3) MSEK, motsvarande en tillväxt om 20,1% varav förvärvad tillväxt 14,4% och organisk tillväxt 5,6%
 • Justerad EBITA uppgick till 35,3 (33,0) MSEK och justerad EBITA-marginal blev 7,6% (8,5). Föregående periods marginal exklusive sänkta arbetsgivaravgifter om 5,5 MSEK uppgick till 7,1%
 • Justerad EBIT uppgick till 35,3 (33,0) MSEK och justerad EBIT-marginal blev 7,6% (8,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,8 (41,4) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under perioden till 370 (320) och vid periodens slut till 372 (316)
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,4 (20,2) MSEK
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,81 (3,04) SEK och antal aktier före utspädning uppgick till 6 906 637 (6 631 977)

VD kommenterar

Fortsatt tillväxt och ökade återkommande intäkter

C.A.G fortsatte att växa kraftigt i det tredje kvartalet och intäkterna steg med 25% mot föregående år. Att den organiska tillväxten är fortsatt god och ökade till nästan 9% är extra glädjande. Årets tre förvärv har integrerats väl i C.A.G och bidrar till en starkare strategisk position för framtiden. De återkommande intäkterna ökar från 15% till 20% både genom förvärvet av LC24 per 1 juli och genom en fin tillväxt i vår existerande affär inom Drift och Förvaltning.

Resultatet i tredje kvartalet är alltid årets svagaste på grund av semesterperioden. Att resultatet kommer in svagare än 2020 är vi så klart inte nöjda med. Inom e-handel har C.A.G Ateles haft utmaningar. En orsak till det är att ett antal projekt är senarelagda på grund av pandemi-nedstängningarna. Vi förväntar oss dock en successiv återhämtning av resultatet framöver.

I takt med lättade restriktioner har vi äntligen kunnat genomföra efterlängtade och välbehövliga konferenser och kompetensutvecklingsaktiviteter. I konsultbolag där en stor del av tiden tillbringas hos kund är det även i normala fall viktigt att träffas, ta in ny kunskap och skapa relationer medarbetare emellan. Under pandemin har vi arbetat hemifrån en stor del av tiden och därför är behovet av att träffas fysiskt extra stort. Konferenserna kostar givetvis men de stärker vårt bolag för framtiden.

Nya finansiella mål 2022 – 2025

C.A.G har en god finansiell position och en lönsam, stabil verksamhet. Vår nuvarande målperiod går ut när 2021 stängs och vi taktar väl mot uppfyllnad av de mål vi satte inför börsnoteringen under hösten 2018. Vår bedömning är att marknaden återhämtas väl efter pandemin och att C.A.G har en god position för fortsatt lönsam tillväxt. Vi uppdaterar därför våra långsiktiga ambitioner för 2022 – 2025.De uppdaterade målen lyder:

Genom att kombinera organisk tillväxt med förvärv är koncernens ambition att växa under stabil lönsamhet och att vid utgången av räkenskapsåret 2025 uppnå en omsättning om 1 000 MSEK samt att den justerade EBITA-marginalen successivt skall öka till 10 procent.

Samhällsviktiga uppdrag för en hållbar framtid

Vi har fortsatt att vinna nya affärer och avtal. Under kvartalet startade vi nya uppdrag på bl a AMF, Daresay, Handelsbanken, ICA, Norwood, Scania och Swedbank. Vi har också fått nya viktiga uppdrag inom Försvarsmakten och FMV och vi ser positivt på den fortsatta efterfrågan inom Försvarssektorn.

En stor del av C.A.Gs intäkter kommer från uppdrag som är samhällsviktiga i olika aspekter. Detta gäller oavsett om de är inom offentlig sektor, inom den privata banksektorn eller inom cybersäkerhet, för att nämna några av de områden vi verkar inom.

Jag vill gärna ge några exempel på vad jag menar är en stor styrka för C.A.G och som vi har ambitionen att lyfta fram tydligare framöver.

– Vi hjälper bolag som blivit utsatta för IT-säkerhetsincidenter med att utreda angrepp, återställa IT-miljöer och skapa en säkrare arkitektur.

– Vi har tillhandahållit ett helt team för en stor biltillverkares bilpoolstjänst. Tjänsten bidrar till en bättre miljö och lägre resursanvändning. Teamet innehåller UX-design, tech lead, lösningsarkitekt och utvecklare.

– Vi hjälper en av storbankerna att införa en ny, global systemlösning för att motverka finansiell brottslighet (AML). Detta genom att vi bistår med verksamhetsexpertis, systemutvecklare och agila ledare.

– Vi bidrar till att säkerställa rent vatten för samhällen globalt genom att kvalitetssäkra styrningen av vattenpumpar för Xylem. Effektiv pumpning med låg energiförbrukning är målet.

– Vi hjälper FMV att införa nya flygbaser och tillföra ny materiel när Försvarsmakten bygger ut flygbasorganisationen. Arbetet omfattar gränssnitt mot ledningssystem, flygplanssystem och infrastruktur.

Detta är bara några exempel av många. Det känns bra att veta att vi drar vårt strå till stacken i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Med nya mål, starka värderingsdrivna dotterbolag, ökande återkommande intäkter och en spännande dynamisk marknad med ständigt nya behov att möta så är vi väl positionerade för framtiden. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla C.A.G, med passion för utveckling.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/investor-relations/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, , 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300,

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober kl. 08.30 (CET).

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 370 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group